نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تعیین غیر تهاجمی جنسیت جنین از نمونه خون مادر با روش PCRگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: پژوهشی جنین شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  زمستان 1382

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

یکی از اهداف ژنتیک مدرن توسعه بی خطر و قابل اطمینان آزمایش های تشخیص پیش از تولد است که خطری برای جنین و مادر نداشته باشد. معمولا به واسطه نیاز برای به دست آوردن بافت جنینی به منظور آنالیز، که با ابزار تهاجمی انجام می شود، بی خطر بودن راههای کنونی محدود شده است.
همچنان که در آمنیوسنتز و نمونه برداری پرزکوریونی خطر محدودی برای جنین وجود دارد. یک راه بالقوه غیر تهاجمی برای بدست آوردن مواد جنینی به منظور تشخیص، استفاده از سلول های جنینی در گردش خون مادری است. یکی از موارد تشخیص پیش از تولد، تعیین جنسیت جنین است. تعیین جنسیت برای باردارهایی که در خطر بی نظمی های ژنتیکی وابسته به
X هستند، اهمیت زیادی دارد.
در این پژوهش، توالی های
DNA ژن SRY انسانی، یک ژن ویژه کروموزوم Y، و داوطلب برای فاکتور تعیین کننده بیضه را با استفاده از روش Nested- PCR در نمونه های خون محیطی مادران باردار با جنین های نر تشخیص دادند. این کار هم بر روی خون تام انجام گرفت و هم بر روی سرم خون که از آزمایشات انجام گرفته روی سرم نتایج مطلوب تری حاصل شد. در این پژوهش، این گروه توانست 87.5% جنسیت جنین را درست تشخیص دهد.
با توجه به اینکه این پژوهش جز اولین گامهایی است که در کشور برداشته شد، امید است که از این روش برای تشخیص پیش از تولد بیماریهای ژنتیکی برای جنین مورد استفاده قرار گیرد.

 
 
Title:

(The Noninasvic prenatal sex Determination by PCR from maternal Blood (PlasmaAbstract:

One of the goals of modern genetics is the development of safe and reliable prenatal diagnostic tests which do not constitute a risk to the fetus.
Currently, the safety of available methods is limited by the need to obtain fetal tissue for analysis by invasive means, such as amniocentesis and chorionic villus sampling (CVS), which present a finite risk to the fetus. One potentially non- invasive approach for obtaining fetal material for diagnosis is the use of fetal cells in maternal circulation.
One of the cases prenatal diagnosis is fetal sex determining.
Determine of the fetal sex for pregnancies at risk for X- linked genetic disorders have high 20500 importance.
In this research, DNA sequences of human SRY gene, a Y- chromosome- specific gene and candidate for the testis- determining factor, using Nested- PCR method in peripheral blood specimens of women pregnant with male fetuses.
This practice is performed both on the complete blood and in the serum, which, experiments performed on serum produced most desirable.
In this research, this group could foung 87.5% sex determining correctly. With regard to this research are ingredient first steps that took in country it is hoped that from this method for prenatal diagnosis of genetic disorders used for fetal.Keyword(s):