نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

نگهداری و توسعه گیاهان دارویی سال 80-81گروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  پژوهشکده گیاهان دارویی 

گروه پژوهشی: پژوهشی کشت و توسعه گیاهان دارویی

پژوهشگران: 
نقدی بادی حسن علی (مسئول طرح)
اهوازی مریم (همکار طرح)
خانی موسی (همکار طرح)
بقالیان کامبیز (همکار طرح)
حبیبی خانیانی بهنام (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  پاییز 1382

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4702499-4702505-4702611-0261-66950447-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، بزرگمهر غربی، پلاک 97، ساختمان اصلی: کیلومتر 55 اتوبان تهران قزوین
 

چکیده:

با انجام این طرح در سال زراعی 1380-81، سازگاری 103 گونه گیاه دارویی مورد بررسی قرار گرفت. بذور تعدادی از این گیاهان از مراکز تحقیقاتی کشورهای خارجی دریافت شده، همراه با بذور موجود در بانک ژن کشت شدند. بذور دریافت شده از مراکز تحقیقاتی کشورهای خارجی و بذوری که نیاز به کشت غیرمستقیم داشتند در اواخر بهمن ماه سال 1380 در گلخانه کشت شده و در بهار نشاهای تولید شده به زمین اصلی منتقل شدند. بذوری که نیاز به کشت غیرمستقیم نداشتند در بهار سال 1381 در زمین اصلی بطور مستقیم کشت شدند.
جهت بررسی سازگاری گیاهان با منطقه، فاکتورهای رشدی مشتمل بر نحوه کاشت (مستقیم، غیرمستقیم) مدت جوانه زنی (تاریخ کاشت، تاریخ جوانه زنی) زمان گلدهی، تاریخ بذرگیری، وزن هزاردانه، میانگین ارتفاع و قطر بوته یادداشت برداری شده و جهت تکمیل اطلاعات این مجموعه مواردی نظیر مناطق عمده پراکنش، روش های تکثیر، سیکل زندگی، اندام مورد استفاده و خواص عمده دارویی گیاهان از منابع معتبر جمع آوری شده و به موارد فوق اضافه گردیده است. اطلاعات مربوط به هر گیاه در یک صفحه مجزا ارایه شده و تصاویر آنها نیز در انتهای مجموعه ارایه شده است.

 
 
Title:

Maintenance and Extension of Medicinal Plants CollectionAbstract:

A research program has been conducted along 2001-2002 in order to study of the adaptability potential of 103 medicinal species, which had been imported from foreign research centers along with existed species in gene bank.
Imported seeds and species that needed indirect planting were sowed in greenhouse, then transplanted to main field in spring.
The main studied characters included a method of cultivation (direct or indirect), date of planting and germinating, date of flowering and seed ripening, seeds 1000 weight, plant height/ diameter. Some other information such as: distribution, methods of propagation, parts used and main medicinal properties has gathered from reliable scientific sources. Information related to each plant has been presented separately along with its picture in the end index of the report.Keyword(s):