نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی نقش اندازه گیری βHCG سرم بر پیش بینی سندرم فولیکول تهی E.F.Sگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: ناباروری زنان

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهار 1381

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

در این مطالعه که به صورت آینده نگر بر روی 1009 زن تحت درمان ART در موسسه رویان در بخش نازایی و غدد در سال 1378 بعمل آمده است. پروتکل استاندارد long در تمام موارد اجرا شد. زمانی که حداقل سه فولیکول بالای 18 میلی متر دیده شد 10.000 HCG واحد عضلانی تزریق گردید و 36 ساعت بعد آسپیراسیون واژینال فولیکولی انجام شد. در کلیه بیماران bHCG در زمان تزریق HCG و 36 ساعت بعد انجام گردید. از 1009 بیمار، 874 بیمار مطالعه را به پایان رساندند، در 34 مورد (3.9%) گروه I هیچ تخمکی بدست نیامد. در 92 بیمار تعداد تخمک بدست آمده زیر 50% فولیکولها رشد یافته بود (10.5% گروه (II و در 748 (85.5%) تعداد تخمک بدست آمده بالای 50% فولیکولهای رشد یافته بود (گروه (III.
متوسط سطح
bHCG سرم در گروه 141.1±101 I میلی واحد / میلی متر و در گروه II (154.5±107 mIU/mL) و در گروه 156±86.5 III بود که اختلاف معنی داری وجود نداشت. از 34 بیمار گروه 10 I مورد پاسخ دهی تخمدان به گنادوتروپینها از نظر سونوگرافی و هورمونی طبیعی بودند ولی در 24 مورد پاسخ مناسب دیده نشد و تعداد فولیکولهای رشد یافته زیر 3 عدد بود. (70.5%) و این در حالی است که در گروه دارای تخمک، تعداد فولیکول رشد یافته زیر 3 عدد کمتر از 3 مورد بود (17.8%) و این اختلاف معنی دار می باشد (P=0.000).
نتیجه: شیوع
EFs حدودا 1% می باشد و بیشترین علت عدم دستیابی به تخمک پاسخ نامناسب تخمدان در طی سیکل فولیکولوژنز می باشد و اندازه گیری سطح سرمی bHCG پیشگویی کننده EFs نمی باشد.

 
 
Title:

Evaluation of predictive value of measuring of bHCG in Empty Follicle syndromeAbstract:

This prospective & control study was done on 1009 patients under ART cycles in Royan Institute in 1378 in order to find a relation between serum bHCG level in the day of ovum pick up and E.F.S.
In all of them, long protocol was done and when at least 3 follicles
³ 18mm were observe in sonography, 10.000IU hCG IM injected and 36 hours later ovum pick up was done. In all patients, serum bHCG level was measured in day of HCG injected and 36 hours later (when ovum pick up was done) between them, 874 women completed the study & in 34 cases no ovum was found (3.9%) group I, in group II, the amont of obtained oocytes was less than 50% of all growth follicle (10.5%) and in group III (85.5%) the amount of oocytes was more than 50% of all growth follicle the mean serum bHCG was in group I (141.1±101 mIU/ml) and in group II (154.5±107 mIU/mL) and in group III (156±86.5 mIU/ml) and there was no significant different between three groups.
From 34 patients who had no ovum, ovarian respons to stiumatlion in sonograohic and hormonal study were normal in 10 cases in 24 cases were abnormal and amount of growth follicles were less than 3 (70.5%) while in group II, III. This poor respons were 17.8% and a significant different was abserved (0.0000)
.
Conclusion: In this study relative prevalence of EFs was about 1.1% and the most causes of this problem was due to poor response of ovary and measurement of serum bHCG could not predict accurence of EFs.Keyword(s):