نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان موفقیت روشهای کمک باروری (ART) و IUI در ایجاد حاملگی در بیماران با نازایی توجیه نشده (Unexplained Infertility) در مراجعین به درمانگاه نازایی پژوهشکده رویان از سال 1372-78گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: پژوهشی نازایی

پژوهشگران: 
معینی اشرف (مسئول طرح)
چایچی مهشید (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  زمستان 1379

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق در پژوهشکده رویان مورد بهره برداری قرار گرفته و قابل واگذاری نیز می باشد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

حدود %20 نازایی ها مربوط به علل ناشناخته می باشد (نازایی توجیه نشده) که روند درمانی خاصی را می طلبد. برای ارایه درمانی که موفق تر و مقرون به صرفه تر باشد، بررسی میزان موفقیت روش های مختلف درمانی در این دسته از نازایی ها ضروری می نماید.
به منظور تعیین میزان موفقیت روش های درمانی معمول در پژوهشکده رویان
(DIPI, IUI, ART) در مبتلایان به نازایی توجیه نشده، مطالعه ای توصیفی بر روی پرونده های این بیماران انجام شد و طی آن 174 پرونده واجد شرایط مربوط به سال های 1372-78 بررسی شد.
طیف سنی مبتلایان
20-34 سال با میانگین 30.1±5 سال بود که %83.3 آنها 20-35 سال داشتند.
154 نفر (%88.5) نازایی اولیه داشتند.
طیف مدت نازایی بیماران 1-27 سال با میانگین 8.6±5.3 سال بود. بدنبال اقدامات درمانی، در 28 نفر (%16.1) حاملگی شیمیایی ایجاد شد که در 27 نفر از آنها (%15.5) حاملگی بالینی نیز مشاهده شد.
میزان موفقیت درمان در روش
IUI %17.5 (18 مورد)، در 10) %14.5 ART مورد) و در DIPI بدون موفقیت بود.
ART شامل 39 مورد IVF، 28 مورد ICSI و 2 مورد IVF همراه ICSI بود که به ترتیب دارای میزان موفقیت %10.3، %17.9 و %50 بودند.
%100 حاملگی ها (27 حاملگی بالینی و یک حاملگی شیمیایی) در گروه سنی 20.35 سال اتفاق افتاد. موردی از حاملگی در سنین بالای 35 سال مشاهده نشد (P=0.0051).
میزان موفقیت درمان برحسب روش درمانی، مدت نازایی و نیز نوع نازایی (اولیه یا ثانویه) فاقد اختلاف معنی دار آماری بود.

 
 
Title:

A study of evaluate success rate of ART and IUI to obtain pregnancy in patients with unexplained infertility in Royan Institute in 1372-1378Abstract:

About 20% of infertilities are those who known as unexplained infertility.
For finding the most effective and costbenefit treatment, the efficacy of common treatments (IUI, ART and DIPI) for unexplained infertility in Royan Institute was evaluated by reviewing related records between 1372-78.
There were 174 records on unexplained infertility which eligible for study.
The range of patients' age was 20-43 years with mean of 30.1
± 5 that 83.3% of them were 20-35 years old. 154 cases (88.5%) had labled as primary infertility. Duration of infertility was 1-27 years, with mean of 8.6 ± 5.3.
In 28 cases (16.1%) the chemical pregnancy were occurred after last treatment, which 27 of them leads to clinical pregnancy (15.5%). The rate of pregnancy was 17.5% (18 Cases) in IUI, 14.5% (10 Cases) in ART and no cases in DIPI method. ART (Assisted Reproductive Treatment) included: IVF (39 Cases). ICSI (28 Cases) and IVF + ICSI (2 Cases) that pregnancy rate were 10.3%, 17.9% and 50% respectively.
100% of pregnancies (27 clinical and one chemical) occurred in 20-35 year old women and wasn't seen any in more than 35 year old. (P= 0.0051)
There wasn't any significant differences in pregnancy rates according to kind of treatment, infertility duration and infertility type in this study.Keyword(s):