نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت سیستم جراحی التکریکی فرکانس بالا الکتروکوترگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: فنی مهندسی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  دی 1384

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

جریانهای فرکانس بالا می توانند بصورت ایمن وبدون تحریکات عضلانی و عصبی از بدن انسان عبور کنند.
جراحی الکتریکی روشی است که از اثرات جریانهای الکتریکی فرکانس بالا روی بافتهای بیولوژیک برای برش و انعقاد استفاده می کند.
هدف از انجام این پروژه، طراحی و ساخت دستگاه جراحی الکتریکی فرکانس بالا و تحقیقات روی مبانی تئوریک این روش می باشد.
در این پایان نامه ابتدا اصول فیزیکی و کاربردی جراحی الکتریکی، و چگونگی استفاده از اثرات بیولوژیک جریانهای فرکانس بالا در جراحی، و تاثیر عوامل مختلف روی کیفیت برش و انعقاد، و تکنیکهای متداول جراحی الکتریکی مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. آنگاه پس از معرفی خصوصیات الکترومغناطیسی بافتها، فعالیتهای انجام شده در زمینه مدلسازی بدن انسان و تحلیل معادلات دیفرانسیلی حاکم، بوسیله کامپیوتر و روشهای عددی تشریح می شوند.
نتایج این مدلسازی عبارتند از: تخمین توزیع جریان و پتانسیل در بافتهای بدن، محاسبه چگونگی جذب توان حرارتی در بافتها، تخمین مدل امپدانس بدن و بررسی عوارض احتمالی جراحی الکتریکی و راههای کاهش آنها.
سپس روش جدید مورد استفاده در ساخت دستگاه جراحی الکتریکی بر مبنای سوییچینگ فرکانس بالا، به تفصیل معرفی شده و با دیگر روشهای متداول مقایسه می گردد.
در ادامه سیستم کنترل دیجیتال دستگاه، با هدف کنترل اتوماتیک و بهینه فرآیند انعقاد و کنترل اتوماتیک خطرات احتمالی و ایجاد برخی قابلیتهای دیگر، مورد بحث قرار می گیرد.
نظر به اهمیت مساله ایمنی در تجهیزات الکتریکی پزشکی، خصوصا دستگاه جراحی
HF، پس از معرفی استانداردهای بین المللی، نحوه انجام آزمونهای استاندارد نیز بیان خواهد شد.
با توجه به توان و فرکانس خروجی دستگاه، و به تناسب موضوع مباحثی نیز در مورد سازگاری الکترومغناطیسی و روشهای کاهش اثر نویز و تداخل مطرح می شوند.
در خاتمه خلاصه ای از اهم نتایج بدست آمده و پیشنهاداتی جهت ادامه تحقیقات ارایه می شود.

 
 
Title:Abstract:

The high frequency currents can pass through human body safely without neuromuscular stimulation. Electrosurgery is a technique that uses high frequency current effects on biologic tissues for cutting and coagulation.
The target of this project is designing and implementing of a high frequency electrosurgery unit and research on its theory. At first, the physical and practical fundaments of electrosurgery, making use of biological effects of high frequency currents in surgery, effects of different parameters on cutting and coagulation quality, and current techniques of electrosurgery, are argued.
We describe activities on modeling of human body and solution of dominant differential equations, by means of computer and numerical methods, after defining tissue electromagnetic properties. The results of this modeling are: estimation of current and potential distribution in body tissues, calculation of thermal power absorption in tissues, estimation of body impedance model and study on probable sequels or electrosurgery and their reduction techniques.
A new technique used in implementing the electrosurgery unit based on high frequency switching is presented in detail, and is compared with other techniques.
Digital control system of the unit, in order to automatic and optimum control of coagulation process, and probable dangers; and produce other capabilities are described.
In attention to safety importance in medical electrical equipment, standard experiments are described.
Subjects in electromagnetic compatibility and noise reduction techniques, are introduced, in attention to output power and frequency of unit.
Summary of most important results and suggestions for further research are presented in conclusion. 
 Keyword(s):