نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان لقاح و بارداری در بیمارانیکه با تشخیص هیدروسالپنکس تحت IVF قرار می گیرند در مرکز نازایی رویان در سال های 77-1372گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: پژوهشی نازایی

پژوهشگران: 
معینی اشرف (مسئول طرح)
هنری گل آرا (همکار طرح)
موسوی بتول (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1377

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

بیماران: 37 بیمار تحت 489 سیکل تحریکی قرار گرفته اند. بیماران به چهار گروه ذیل دسته بندی شدند: هیدروسالپنکس (تعداد سیکل 44)- بیماری های لوله های غیرهیدروسالپنکس (تعداد سیکل 53)- نقص فاکتور مذکر (تعداد سیکل 102)- بقیه موارد موجود (تعداد سیکل 146)
موارد مورد بررسی:
number of oocytes retrieved, number of fertilized ovum, تعداد جنین های انتقال یافته و نتایج حاصل از بارداری
تفسیر آماری: میانگین تعداد
oocytes retrieved در گروه هیدروسالپنکس بیشتر از گروه دوم و سوم بوده است (13.04 در مقابل 11.5 و 11.7). میانگین تعداد جنین های انتقال یافته نیز در هیدروسالپنکس بیشتر از گروه دوم و سوم بوده است (4.12 در مقابل 3.6 و 2.8). نسبت حاملگی به انتقال جنین در هیدروسالپنکس برابر 12.5%، در نقص لوله ای 10.9% و در نقص فاکتور مذکر برابر 17.5% بود.
نتیجه: در واقع تفاوت قابل توجهی در نسبت حاملگی به انتقال جنین در گروه هیدروسالپنکس و بقیه گروه ها مشاهده نشد. در ضمن کاهشی در میزان انتقال جنین در گروه هیدروسالپنکس مشهود نبود.

 
 
Title:

The out of come of in vitro fertilization in the presence of hydrosalpinxAbstract:

Patients: Three hundred seventy patients undergoing 489 stimulation cycles.
The patients were classified in to the following four groups: hydrosalpinx (n=44 cycle), tubal disease other than hydrosalpinx (n=153 cycle), male factor (n=102 cycle), and all the other causes (n=146 cycle).
Main out come measures: Numbers of oocytes retrieved and fertilized, the number of embryos transferred and implanted, and resulting pregnancy rates.
Results: The patients with hydrosalpinx had greater number of oocytes retrieved per cycle than second and third groups (13.04 versus 11.5 and 11.7) and greater number of embryos transferred per cycle than second and third groups (4.12 versus 3.6 and 2.8).
The rate of pregnancy per transfer for the patients with hydrosalpinx was 12.5% versus 10.9% and 17.5% for the patients with tubal factor and male factor infertility.
Conclusions: Hydrosalpix did not result in impaired ovarian stimulation or decreased embryo transfer. We found no statistically significant difference in pregnancy rate per transfer between patients with hydrosalpinx and other patients.Keyword(s):