نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی ظرفیت تولید گوسفند قره گلگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تربیت مدرس 

گروه پژوهشی: دامپروری

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  شهریور 1369

کارفرما: دانشگاه تربیت مدرس

خروجی طرح: 

اطلاعات لازم جهت اجرای پروژه های تکمیلی در مورد گوسفند «قره گل» قابل ارائه می باشد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 37-88335335-88630480-88011001-021 ????? 4114-3945

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی: 343- 14115
 

چکیده:

در این تحقیق صفات درجه پوست، وزن تولد، وزن شیرگیری، وزنهای 6 و 12 ماهگی، افزایش وزن روزانه از تولد تا شیرگیری، افزایش وزن روزانه در فاصله سنی 6-3 و 12-6 ماهگی تعداد 2399 راس بره قره گل سیاه سرخس که در طی 6 سال (سالهای 1364-1359) رکوردگیری شده بودند مطالعه گردید که نتایج حاصله بشرح زیر میباشد.
متوسط تعداد بره های متولد شده از هر میش در یک فصل جفت گیری و میزان دوقلوزایی بترتیب
1.01 بره و 1.4 درصد بود.
میانگین و انحراف معیار وزن تولد، شیرگیری، 6 و 12 ماهگی، میانگین و انحراف معیار افزایش وزن روزانه از تولد تا شیرگیری، 6-3 و 12-6 ماهگی بترتیب
4.9 (±64)، 23.5 (±4.07)، 32.7 (±6.14)، 42.5 (±8.31)، 0.206 (±0.4)، 0.094 (±0.4) و0.045 (±.03) کیلوگرم و میانگین و انحراف معیار درجه پوست 82.7 (±9.03) برآورد گردید.
تاثیر سن میش برروی صفات قبل از شیرگیری (به جز درجه پوست) معنی دار بود
(P<0.01). میانگین حداقل مربعات وزن تولد بره های حاصل از میشهای 4، 5 و 6 ساله (4.7 کیلوگرم) بطور مشخصی بیشتر از بره های متولد شده از میشهای 2 و 3 ساله (بترتیب 4.2 و 4.5 کیلوگرم) بود. همچنین میانگین حداقل مربعات وزن شیرگیری و افزایش وزن روزانه از تولد تا شیرگیری بره های متولد شده از میشهای 2 ساله در مقایسه با بره های حاصل از سایر گروههای سنی (7-3 ساله) بطور معنی داری کمتر بود (P<0.01).
تاثیر سن میش برروی وزن 6 و 12 ماهگی بره ها معنی دار بود
(P<0.01) و وزن بره های متولد شده از میشهای 2 ساله در سن 6 و 12 ماهگی کمتر از وزن بره های متولد شده از سایر گروههای سنی بود. اثر سن میش برروی افزایش وزن روزانه 6-3 و 12-6 ماهگی معنی دار نبود.
اثر جنس بره برروی کلیه صفات (به جز درجه پوست) معنی دار بود
(P<0.01). بره های نر در مقایسه با بره های ماده بطور کاملا مشخصی دارای وزن تولد (4.7 در برابر 4.4 کیلوگرم)، وزن شیرگیری (23.7 در برابر 22.1 کیلوگرم)، وزن 6 ماهگی (33.9 در برابر 31.1 کیلوگرم)، وزن 12 ماهگی (45.8 در برابر 39.8 کیلوگرم) و افزایش وزن روزانه از تولد تا شیرگیری (0.211 در برابر 0.196 کیلوگرم) 6-3 ماهگی (0.104 در برابر 0.091 کیلوگرم) و 12-6 ماهگی (0.56 در برابر 0.041 کیلوگرم) بیشتری بودند. تا شیر تعداد بره های حاصل از هر زایش روی صفات درجه پوست، وزن تولد، وزن شیرگیری، وزن 6 ماهگی و افزایش روزانه از تولد تا شیرگیری معنی دار بود (P<0.01).
وزن تولد، وزن شیرگیری، وزن 6 ماهگی و افزایش وزن روزانه از تولد تا شیرگیری بره های یک قلو و دوقلو بترتیب (
4.9 در برابر 4.2)، (24.5 در برابر 21.3) ،(34.3 در برابر 30.8) و (0.216 در برابر 0.191) کیلوگرم و درجه پوست آنها بترتیب 83.0 و 77.7 بود. اثر تعداد نتایج برروی وزن 12 ماهگی و افزایش وزن روزانه 6-3 و 12-6 ماهگی معنی دار نبود.
وراثت پذیری درجه پوست، وزن تولد، وزن های شیرگیری، 6 و 12 ماهگی افزایش وزن روزانه از تولد تا شیرگیری، 6-3 و 12-6 ماهگی بترتیب برابر
0.24 (±0.087)، 0.06 (±0.039)، 0.12 (±0.055)، 0.14 (±0.06)، 0.18 (±0.067)، 0.11 (±0.053)، 0.15 (±0.062) و 0.15 (±0.061) برآورد گردید.
همبستگی های فنوتیپی و ژنتیکی وزن تولد- وزن شیرگیری، وزن تولد- افزایش وزن روزانه از تولد تا شیرگیری، وزن تولد- وزن 6 ماهگی، وزن تولد- وزن 12 ماهگی، وزن شیرگیری- وزن 6 ماهگی، وزن شیرگیری وزن 12 ماهگی و وزن 6 ماهگی- وزن 12 ماهگی بترتیب برابر (
0.40، 0.85)، (0.21، 0.49)، (0.21، 0.60)، (0.18، 0.17)، (0.54، 0.63)، (0.38، 0.66) و (0.72، 0.78) برآورد گردید. همچنین همبستگی های فنوتیپی و ژنتیکی درجه پوست- وزن تولد، درجه پوست- وزن شیرگیری، درجه پوست- وزن 6 ماهگی و درجه پوست- وزن 12 ماهگی بترتیب برابر (0.13، 0.39-)، (0.02، -0.77)، (-0.09، -0.64) و (-0.11، -1.01) برآورد گردید.

 
 
Title:Abstract:

In this study 6 years (1359-1364) data of black karakul sheep breed have been studied. The data were obtained from the Sarakhs Sheep Breeding and Improvement Research Station Sarakhs (Iran).
The effect of environmental factors (age of dam, sex, type of birth and year) and genetic parameters (heritability, genetic and phenotypic correlation between traits) were estimated.
1- The number of lambs born per ewe and twinning rate for karakul sheep was 1.01 lambs and 1.4 percent respectively.
2- The means and standard deviations of birth weight, weaning weight, 6 and 12 month weights, daily weight gain from birth to weaning, daily weight gain from 3-6 and 6-12 months were 4.9 (±0.64), 23.5 (±4.07), 32.7 (±6.14), 42.5 (±8.31), 0.206 (±0.04), 0.094 (±0.04) and 0.045 (±0.03) Kilogram respectively and Pelt Score were 82.6 (±9.03).
3- Heritability of Pelt Score, birth weight, weaning weight, 6 and 12 month weight, daily weight gain from birth to weaning, Daily weight gain from 3-6 and 6-12 months were 24 (±0.087), 0.06 (±0.039), 0.12 (±0.055), 0.14 (±0.06), 0.18 (±0.067), 0.11 (±0.053), 0.15 (±0.062), and 0.15 (±0.061) respectively.
4- Phenotypic and genetic correlation of birth weight with weaning weight, birth weight with daily weight gain from birth to weaning, birth weight with 6 month weight, birth weight with 12 month weight, 6 month weight with 12 month weight were (0.85, 0.40), (0.49, 0.21), (0.60, 0.21), (0.17, 0.18), (0.63, 54), (0.66, 0.38) and (0.78, 72) respectively. Phenotypic and genetic correlation of Pelt score with birth weight, and Pelt score with weaning weight, Pelt Score with 6 month weight, and Pelt Score with 12 month weight were (-0.39, 0.13), (-0.77, 0.02), (-0.64, -0.09) and (-1.01, -0.11) respectively.Keyword(s):