برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مقایسه یافته های رحمی در دو روش هیستروسالپنگوگرافی و سونوهیستروگرافی در زنان نابارورگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: پژوهشی ناباروری رویان

پژوهشگران: 
اشرفی مهناز (مسئول طرح)
وثوق تقی دیزج احمد (همکار طرح)
فیروزی فاطمه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  پاییز 1382

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

مقدمه: تقریبا یک چهارم زنان با اختلالات رحمی ساختمانی مادرزادی یا اکتسابی مشکلاتی در باروری دارند که مسوول تا ده درصد موارد نازایی می باشد. به علت شیوع بالای اختلالات رحمی، بررسی حفره رحمی باید در ارزیابی های اولیه نازایی انجام شود.
هدف: هدف از انجام این مطالعه، مقایسه روشهای هیستروسالپنگوگرافی و سونوهیستروگرافی به عنوان تست غربالگری در تشخیص اختلالات حفره رحمی در زنان نابارور بود.
روش کار: در این مطالعه هفتاد و دو زن به شکایت نازایی تحت هیستروسالپنگوگرافی و سونوهیستروگرافی قرار گرفتند. محل انجام مطالعه یک مرکز باروری و ناباروری ارجاعی بود.
در چهل و هشت مورد از هفتاد و دو مورد (
66%) یافته های هیستروسالپنگوگرافی با یافته های سونوهیستروگرافی در کشف هنجار بودن یا ناهنجار بودن حفره رحمی مشابه بود و ضریب همگرایی Kappa در این مورد 0.215 بود.
نتیجه گیری: لذا سونوهیستروسالپنگوگرافی می تواند به عنوان یک تست تکمیلی برای هیستروسالپنگوگرافی در تعیین اختلالات رحمی بکار رود و یا در مواردی که نیاز به تعیین وضعیت لوله های رحمی نباشد به عنوان یک تست غربالگری جانشین برای هیستروسالپنگوگرافی استفاده شود.کلیدواژگان: سونوهیستروگرافی، هیستروسالپنگوگرافی، نازایی

 
 
Title:

Evaluation of intrauterine abnormalitites in infertile women by sonohysterography and hysterosalpingography: A comparative studyAbstract:

Objective: Almost one quarter of women with congenital or acquired structural uterine abnormalities experience difficulty with conception, accounting for up to 10% of infertility cases. The puropose of this study was comparing of sonohysterography and hysterosalpingography in screening procedures in infertile women.
Method and Materials: Sonohysterography and hysterosalpingography were attempted in 72 unselected, infertile women.
Location of study was a referral fertility center.
Results: As regards the appearance of intrauterine cavity, results of sonohysterography agreed with hysterosalpingography in 48 from 72 cases (66%) (With kappa= 0.215).
Conclusion: Sonohysterography is a noninvasive, Cheap, and effective and well tolerated method of investigating the intrauterine cavity in infertile women as a complementary method for hysterosalpingography and in some situation instead that.Keyword(s): Sonohysterography, hysterosalpingography, infertility diagnose