نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

رشد مفصل سینوویال جوانه اندامی موش سوری در غیاب حرکت در محیط کشتگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: فیزتواپی

پژوهشگران: 
حسینی احمد (همکار طرح)
شاهوردی عبدالحسین (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن ماه 1374

کارفرما: جهاددانشگاهی علوم پزشکی ایران

خروجی طرح: 

نتایج این طرح در پژوهشکده «رویان» مورد بهره برداری قرار گرفته است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

رشد مفصل زانو و چهارمین مفصل متاتارسوفالنژیال بطور نرمال و در غیاب حرکت در محیط کشت Ham’s F10 بررسی گردید. برای مطالعه رشد نرمال، جوانه های اندامی پایینی از جنینهای 13 تا 19 روز موش سفید سوری انتخاب و به محلول فیکساتیوبوئن منتقل گردید. نمونه ها پس از 72 ساعت از محلول فیکساتیو خارج و عمل آماده سازی صورت گرفت. نمونه ها به صورت سریال برش داده شد و به روش هماتوکسیلین و ائوزین رنگ شدند. در مطالعه رشد مفصل در غیاب حرکت از جوانه اندامی پایینی جنین 15 روزه انتخاب و به محیط کشت منتقل گردید. نمونه ها در محیط کشت برای یک تا شش روز در انکوباتور 37o مرطوب قرار داده شد. محیط کشت نمونه ها هر 24 ساعت یکبار تعویض میگردید. نمونه ها پس از انکوبه شدن همانند نمونه های نرمال فیکس، آماده و رنگ شدند. یافته های این مطالعه را بشرح ذیل می توان خلاصه نمود.
یافته های ماکروسکوپی:
- طول اندام نمونه های کشت داده شده کوچکتر از نمونه های نرمال و هم سن خود بودند.
- ناحیه دیستال بیشتر نمونه های کشت داده شده، نامنظم بودند.
- فاصله عرضی از انگشت کوچک بزرگ نمونه های کشت داده شده کوچکتر از نمونه های نرمال و هم سن خود بود.
- شکاف بین انگشتی نمونه های کشت داده شده، کامل نشده است.
- زاویه بین مچ و بقیه اندام در بیشتر نمونه های کشت داده شده، منفرجه و بطرف کف پا و در نمونه های نرمال این زاویه بطرف پشت پا می باشد.
یافته های میکروسکوپی:
در نمونه های کشت داده شده برخلاف نمونه های نرمال حفره مفصلی در اثر بی حرکتی شکل نگرفته و منطقه اینترزون توسط توده سلولهای مزانشیمی متمایز یافته اشغال شده است. سلولهای این منطقه به سلولهای فیبروبلاست و غضروفی تمایز یافته اند. کپسول مفصلی، لیگامان و منیسک ها در نمونه های کشت داده شده مشاهده نگردید.

 
 
Title:

In Vitro of Development Synovial Joint of white Swiss miceAbstract:

The development of knee and the fourth metatarsophalyngeal joint of swiss mice was studied in normal circumstances and in the absence of movement. The lower extremity of 13-19 days were cultured in Ham’s F10 and fixed in Bowin’s fixative solution stained H & E and compared with same age normal ones.
Macroscopic findings:
- The cultured specimen were shorter than normal ones.
- Irregularity was observed in distal part of most cultured specimen.
- In cultured specimen the transvers distance between the small & the big fingers was shorter than equal normal ones.
Microscopic findings:
In cultured specimen the joint hasn’t been developed in the absence of movement and the interzone area is occupied by undifferentiated mesenchymal cells that later on differentiated to fibroblast & chondrocyte. There were no menise, ligament and joint capsules in cultured specimen, too.Keyword(s):