نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی نتیجه IVF در ناباروری به علل اندومتریوز، نقص فاکتور مردانه، نقص فاکتور لوله ای در مراجعین به پژوهشکده رویان طی آبان 78 تا فروردین 80گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: ناباروری زنان

پژوهشگران: 
معینی اشرف (مسئول طرح)
فرج زاده فرین (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1380

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق در پژوهشکده رویان مورد بهره برداری قرار گرفته است.


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

موضوع مورد بررسی، تعیین اثرات علل مذکور بر نتیجه IVF می باشد. این طرح بصورت آنالیز گذشته نگر اطلاعات صورت گرفت. برای انجام تحقیق، پرونده تمامی 580 بیماری که طی آبان 78 تا فروردین 80 در موسسه رویان تحت IVF قرار گرفته بودند، بازنگری شد. از این تعداد، علت ناباروری 334 بیمار، اندومتریوز یا نقص فاکتور مردانه یا نقص فاکتور لوله ای بود.
شیوع علل فوق بین بیماران مراجعه کننده بررسی شد. علل لوله ای شایع تر از علل نقص فاکتور مردانه و اندومتریوز بود (
%31.7 در برابر %20.6 و %5.17) میزان مراجعه در زنان 35-30 سال بیشتر بود. (%35.6) در بیشتر مراجعین، طول مدت ناباروری 10-5 سال بود. (%41.9) میانگین سنی کل جمعیت مورد مطالعه 31 سال و میانگین طول مدت ناباروری 9.1 سال بود. درصد حاملگی در گروه اندومتریوز %3.3،‌ در گروه نقص فاکتور مردانه 10% و در گروه نقص فاکتور لوله ای %9.2 بود.
پس از انجام تست های آماری مشخص شد که میزان حاملگی به دنبال
IVF در بین بیماران اندومتریوز، نقص فاکتور مردانه، نقص فاکتور لوله ای تفاوت قابل توجهی ندارد. 

 
 
Title:

The outcome of IVF in infertility due to Endometriosis, Male factor defect, tubal factor defectAbstract:

The topic which has been studied was to determine the results of the above maintained causes on IVF. This study has been done as a retrospective analysis of information. In order to do the study, the files of all 580 patients who have undergone IVF, during Aban 78 to Farvardin 80, in Royan Institute, were reviewed. From this amount the cause of infertility in 334 patients was Endometriosis or defect in male factor or tubal factor.
The prevalence of the above maintained causes was studied in the admitted patients. Tubal causes were more common than male factor defect and Endometriosis (31.7% vs 20.6% & 5.17%). The refering rate was higher in 30-35 years old women (35.6%) In most of the patients the infertility period was 5-10 years (41.9%). The total age mean in the studied population was 31 years and the mean infertility period was 9.1 years. The conception percent was 3.3% in endometriosis group, 10% in male factor defect group and 9.2% in tubal factor defect group.
It was shown after doing statistical tests than the rate of conception after IVF does not differ significantly among the patients with Endometriosis, Male factor defect and tubal factor defect.Keyword(s):