نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تعیین میزان شیوع آلودگیهای انگلی روده ای در دانش آموزان ابتدایی تهران (فاز دوم)گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  معاونت پژوهش و فنآوری (دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: علوم آزمایشگاهی

پژوهشگران: 
محمدزاده حمیدرضا (مسئول طرح)
محمدزاده حمیدرضا (مسئول طرح)
محمودی محمود (همکار طرح)
موبدی ایرج (همکار طرح)
محمودی محمود (همکار طرح)
بیگم کیا عشرت (همکار طرح)
دلیمی عبدالحسین (همکار طرح)
بیگم کیا عشرت (همکار طرح)
دلیمی عبدالحسین (همکار طرح)
هلاکویی کورش (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1369

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به اداره کل آموزش و پرورش استان واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66466569-66404249-66465036-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، نبش خیابان فخررازی، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، طبقه 5
 

چکیده:

به منظور تعیین میزان شیوع آلودگی های انگلی روده ای در دانش آموزان ابتدایی مناطق شمال، غرب، شرق و مرکز تهران با استفاده از نتایج اولیه (Pre- test) انجام شده در منطقه و با استفاده از نمونه گیری تصادفی با طبقه بندی، مبادرت به بررسی در مناطق فوق که شامل 14 منطقه، آموزش و پرورش می باشد نمودیم.
در این مطالعه بررسی روی 2361 نمونه، شامل 1193 نمونه پسر (
50.53 درصد) و 1168 نمونه دختر (49.47 درصد) و با استفاده از سه روش همزمان مستقیم، فرمل، اتروفلوتاسیون انجام گرفت.
تعداد نمونه هایی که در هر یک از مناطق، مورد بررسی قرار گرفتند عبارتند از:
منطقه شمال 254 نمونه
10.67 درصد
منطقه شرق 1060 نمونه
44.90 درصد
منطقه غرب 399 نمونه
16.90 درصد
منطقه مرکز 648 نمونه
27.44 درصد
- تعداد آلودگی در 2361 نمونه مورد بررسی بالغ بر 951 مورد بوده (
40.28 درصد) که از این تعداد 724 نفر (30.66 درصد) مبتلا به انگل های بیماریزا و 227 نفر (9.61 درصد) مبتلا به انگل های غیر بیماریزا بودند.
- تعداد انگل های یافت شده در این بررسی بالغ بر 1153 مورد می شود که این افزایش در مقایسه با تعداد افراد آلوده یعنی 951 نفر دلیل بر وجود آلودگی های مشترک می باشد.
مجموع آلودگی های مشترک شناسایی شده بالغ بر 176 مورد بوده است که از این بین 150 مورد مربوط به آلودگی همزمان به دو انگل و 26 مورد دیگر مربوط به آلودگی همزمان با سه انگل می شود.
- از میان 1193 نمونه پسر بررسی شده، تعداد 491 نفر (
41.16 درصد) مبتلا به یک یا چند انگل بیماریزا و یا غیر بیماریزای روده ای بودند که از این بین، تعداد 397 نفر (33.28 درصد) فقط آلودگی به انگل های بیماریزا را نشان داده اند.
- از میان 1168 نمونه، دختر بررسی شده تعداد 460 نفر (
39.38 درصد) دارای آلودگی به انگل بیماریزا و غیر بیماریزای روده ای بوده اند که از بین تعداد 327 نفر (28 درصد) مبتلا به انگل های بیماریزا بوده اند.
- مقایسه آلودگی در دختران و پسران بدون توجه به نوع آلودگی از نظر بیماریزا و یا غیر بیماریزا بودن عامل انگلی، اختلاف معنی داری را نشان نمی دهد اما مقایسه آلودگی به انگل های بیماریزا در پسران با دختران نشان دهنده وجود اختلاف معنی دار در بین دو جنس پسر و دختر
(P<0.01) و بیانگر وجود آلودگی بیشتر در پسران است.
- در بین انواع انگل های یافت شده بیماریزا، ژیاردیالامبلیابا
26.43 درصد دارای بیشترین میزان آلودگی و به ترتیب هیمنولپیس نانا با 2.58 درصد، آسکاریس لومبریکوئیدس با 1.65 درصد، آنتامباهیستولینکا با 1.44 درصد، تریکوریس تریکورا با 0.21 درصد در ردیف های بعدی قرار داشته اند.
- در بین آلودگی های غیر بیماریزا، آنتامباکلی با
14.78 درصد و یدامبابوچلی با 0.93 درصد در ردیف بعدی قرار داشته است.
- سنین مطالعه شده در این بررسی بین 7 تا 14 سال با بیشترین فراوانی در گروه سنی 9 سال با 566 نمونه (
23.55 درصد) و کمترین فراوانی سنی در گروه سنی 9 سال با 9 نمونه (0.38 درصد) بوده است. بیشترین میزان آلودگی از نظر سنی در گروه سنی (با نظر به حذف گروه سنی 14 سال بدلیل تعداد کم آن یعنی 9 نمونه) 12 سال با 50 درصد آلودگی و کمترین میزان در گروه سنی 13 سال با 35.48 درصد بوده است. میزان آلودگی به انگل های بیماریزا در گروه سنی 12 سال با 42.39 درصد دارای بیشترین میزان و به ترتیب سنین 9 سال با 32.16 درصد، 11 سال با 31.11 درصد، 10 سال با 29.95 درصد، 8 سال با 28.61 درصد، 7 سال 28.32 درصد و 13 سال با 25.81 درصد، دارای ردیف های بعدی بوده اند.
در بین انگل های بیماریزا، بیشترین میزان برای ژیاردیا در سن 12 سال با
38.04 درصد و کمترین میزان در سن 13 سال با 22.58 درصد بوده است. و همین نسبت برای آسکاریس در سن 9 سال با 2.12 و در سن 13 سال با صفر درصد، نانا در سن 9 سال با 3.36 درصد و 13 سال با صفر درصد، هیستولیتکا در سن 13 سال با 6.45 درصد و در سن 8 سال با 0.54 درصد، تریکوریس در سن 7 سال با 0.87 درصد و در بیش از نیمی از سنین با صفر درصد بوده است.
- در بین مناطق 17 گانه آموزش و پرورش، بیشترین میزان آلودگی مربوط به منطقه 14 با
50.72 درصد آلودگی و کمترین میزان متعلق به منطقه 11 با 30.16 درصد بوده است. در بین آلودگی به انگل های بیماریزا، بیشترین میزان آلودگی مربوط به منطقه، 2 با 38.58 درصد و کمترین میزان متعلق به منطقه 6 با 25.61 درصد و در بین آلودگی های غیر بیماریزا، بیشترین میزان متعلق به منطقه 4 با 14.97 درصد و کمترین میزان مربوط به منطقه 11 با 2.38 درصد می باشد.
- آلودگی در مناطق چهارگانه شمال، شرق، غرب و مرکز نمای زیر را نشان داده است:
منطقه کل آلودگی آلودگی به انگل های بیماریزا آلودگی به انگل های غیر بیماریزا
شمال
33.07 درصد 28 درصد 5.12 درصد
شرق
44.34 درصد 23.83 درصد 11.51 درصد
غرب
41.35 درصد 31.08 درصد 10.28 درصد
مرکز
35.80 درصد 27.93 درصد 7.87 درصد
- وضعیت آلودگی انگلی در منطقه شمال تهران شامل مناطق آموزش و پرورش 1 و 3 نمای زیر را دارد:
ژیاردیا
22.05 درصد نانا 1.57 درصد
کلی
8.66 درصد اکسیور 0.4 درصد
اسکاریس
3.15 درصد تریکوریس 0.4 درصد
هیستولیتیکا
2.76 درصد
- وضعیت آلودگی از نظر عوامل انگلی در منطقه شرق شامل مناطق آموزش و پرورش 4، 7، 8، 13، و 14 به شرح زیر است:
ژیاردیا
28.77 درصد هیستولیتیکا 0.85 درصد
کلی
18.30 درصد آکسیور 0.85 درصد
نانا
2.83 درصد تریکوریس 0.09 درصد
اسکاریس
1.32 درصد تشیا (گونه) 0.09 درصد
بوچلی
1.04 درصد
- مطالعه انجام شده در منطقه غرب شامل مناطق آموزش و پرورش 2، 5 و 9 وضعیت آلودگی به انگل ها را بصورت زیر نشان می دهد:
ژیاردیا
26.32 درصد آسکاریس 1.80 درصد
کلی
14.79 درصد اکسیور 1 درصد
نانا
3.01 درصد بوچلی 1 درصد
هیستولیتیکا
2.01 درصد
- وضعیت آلودگی در منطقه مرکز شامل مناطق آموزش و پرورش 6، 10، 11 و 12 به شرح زیر می باشد:
ژیاردیا
24.38 درصد آسکاریس 1.54 درصد
کلی
11.42 درصد بوچلی 1.08 درصد
نانا
2.31 درصد اکسیور 0.62 درصد
هیستولیتیکا
1.54 درصد تریکوریس 0.5 درصد

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):