نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان شیوع آلودگیهای باکتریایی روده ای (سالمونلا و شیگلا) در کودکان تهرانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی تهران 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1371

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66405895-66404720-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان قدس، خیابان پورسینا، ساختمان آموزش، طبقه همکف، اتاق 101
 

چکیده:

به منظور بررسی و دستیابی به میزان شیوع آلودگیهای باکتریایی روده ای (سالمونلا- شیگلا) در یک مطالعه روی کودکان شهر تهران (14-7 سال)، تعداد 2055 نمونه از مدارس ابتدایی و راهنمایی در سطح مناطق بیست گانه آموزش و پرورش بر اساس یک پیش مطالعه آماری انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند.
افراد مورد بررسی از نظر سن دارای سنین 7 تا 14 سال بوده و در دو گروه جنسی مذکر، 1152 مورد (56.1 درصد) و مونث، 9.3 مورد (43.9 درصد) جای داشته اند.
مجموع باکتریهای یافت شده در سه گروه سالمونلا، شیگلا و آریزونا بالغ بر 88 مورد بوده (4.28 درصد) که از این بین 69 درصد (3.36 درصد) متعلق به سالمونلاها، 13 مورد (0.63 درصد) متعلق به شیگلاها و 6 مورد دیگر (0.29 درصد) از آن آریزونا بوده است.
توزیع باکتریهای یافت شده بر اساس گونه، آنها به صورت زیر می باشد:
- سالمونلاتیفی 1.36 درصد - سالمونلاتیفی موریوم 0.97 درصد
- سالمونلا انتریتیدیس 0.73 و سالمونلاها و انا 0.29 درصد
- شیگلا سونئی 0.29 درصد- شیگلافلکسنری 0.19 درصد - شیگلابوئیدی 0.1 درصد و شیگلادسانتری 0.05 درصد.
از نظر شیوع سنی (به تفکیک) بیشترین میزان آلودگی برای شیگلاها در سن 11 سال با 1.72 درصد و کمترین میزان آلودگی برای سنین 13 و 14 سال با صفر درصد و در مورد سالمونلاها بیشترین مورد آلودگی در 12 سالگی با 4.5 درصد و کمترین میزان در سن چهارده سالگی با صفر درصد مشاهده شده است.
از نظر جنسی بیشترین موارد آلودگی مربوط به گروه جنسی مونث با 4.98 درصد (در مقایل 3.73 درصد در گروه جنسی مذکر) می باشد (که البته این میزان از نظر آماری معنی دار نیست
(P>0.05.
توزیع باکتریهای مورد بررسی بر اساس جنس نیز بیشترین موارد آلودگی به سالمونلاها را در دختران با 3.65 درصد و همینطور برای شیگلاها 0.89 درصد و آریزونا 0.44 درصد در مقابل 3.13 درصد، 0.43 درصد و 0.17 درصد در پسران نشان می دهد.
حساسیت دارویی انجام شده برای سه باکتری یافت شده بر اساس سه گروه اول دارویی حساس، برای «سالمونلاها»: کلرامفنیکل را با 81.3 درصد حساسیت، نالیدیکسیک اسید با 72.7 درصد و کانامایسین با 60.7 درصد، برای «شیگلاها»: کلرامفنیکل با 100 درصد، نالیدیکسیک اسید 57.1 درصد و کانامایسین (تتراسیکلین) با 54.5 درصد و برای «آریزونا»: کلرامفنیکل 100 درصد، نالیدیکسیک اسید 100 درصد و جنتامایسین (و کوتری موکسازول) 100 درصد را نشان می دهد و سه گروه مقاوم دارویی را بر اساس بیشترین مقاومت به تفکیک هر یک به شرح ذیل بیان می دارد:
- سالمونلاها: آمپی سیلین 89.2 درصد - آموکسی سیلین 88.2 درصد و سفالوتین 87.9 درصد.
- شیگلاها: استرپتومایسین 90 درصد - کوتری موکسازول 83.3 درصد و جنتامایسین 81.8 درصد.
- آریزونا: سفالوتین 50 درصد و کانامایسین 25 درصد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):