نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی نگرش دانشجویان نسبت به نهادهای فرهنگی دانشگاههای شیراز و علوم پزشکیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان فارس 

گروه پژوهشی: پژوهش علوم رفتاری

پژوهشگران: 
کیارش پارشا (مسئول طرح)
حق شناس مرجان (مسئول طرح)
خدارحیمی سیامک (همکار طرح)
برفر سیدمحمد (همکار طرح)
مقدس علی اصغر (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1377

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 
نوع: کاربردی

 
تلفن: 2335010-0711

نشانی سازمان مجری: شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی، حوزه مدیریت جهاددانشگاهی فارس،صندوق پستی: 1463-71345
 

چکیده:

فرهنگ عبارت از عناصر معنوی مانند ارزشها، بینشها و دانشهایی است که یک جامعه یا یک گروه اجتماعی زندگی جمعی خویش را بر آن مدار ترتیب داده و همچنین عناصری مادی مانند لوازم و ابزارهایی که جهت ارضای نیازهای گوناگون آنها بکار برده می شود. در جوامع پیشرفته به علت پیچیدگی جامعه، تفکیک کارکردها و تخصص نهادها، حفظ و انتقال فرهنگ و الگوهای فرهنگی بر عهده موسسه یا نهادهای ویژه افتاده است.
این نهادها ویژگیهایی دارند شامل اهداف و بینش، روش (تشویق و تنبیه، الگوسازی، درونی کردن)، ابزار (گفتمان، سخنرانی، هنری) و نهادی با ویژگی خاص خویش، در انتقال فرهنگ و الگوهای فرهنگی به شخصیت افراد بر نگرش و نظر آنها تاثیر می گذارد. بنابراین سنجش نظر و نگرش مخاطبان این نهادها می تواند میزانی برای سنجش توفیق نهادها قرار گیرد.
برای مطالعه نهادهای فرهنگی دانشگاههای شیراز و علوم پزشکی شیراز، ابتدا به روش کیفی با تحلیل محتوای اظهارات مسئولین نهادها و اساسنامه های آنها ویژگیهای چند گانه هر نهاد مشخص و سپس براساس مبانی نظری و با استفاده از نتایج بخش کیفی پژوهش، پرسشنامه ای جهت سنجش نظر و نگرش دانشجویان تهیه شد که نتایج بررسی نشان داده است که به نظر دانشجویان نهاد فرهنگی مطلوب و در نتیجه موفق، از لحاظ بینش واجد خصوصیاتی چون تاکید بر مشارکت دانشجویی، اهمیت به نقطه نظرات دانشجویی، احترام به شخصیت و منزلت دانشجو و قانونمندی و قانون گرایی است، از لحاظ روش واجد ویژگیهایی چون بکارگیری تشویق و دوری از خشونت و تنبیه و استفاده از شیوه های الگوسازی و درونی سازی ارزشها می باشد. همچنین اینگونه نهادها از ابزارهای گفتمان، مناظره و انواع ابزارهای هنری بخصوص فیلم بهره می برند. همینطور در این پژوهش مشخص شد که از میان نهادهای فرهنگی فعال در دانشگاههای مذکور، دو نهاد انجمن اسلامی دانشجویان و معاونت امور فرهنگی و فوق برنامه بیشترین مطلوبیت را دارا می باشند.

 
 
Title:

The Study of student’s attitude toward cultural inAbstract:

Problem & propose: cultrue involve spiritual elements such as Values, insights, and knowledges which order collective living of a society or a social group, and material elements like equipments and instruments to satisfy their variovs needs. Because of complxity, functional differentiation and institutional Specialization in advanced societies a particular institution is responsible for maintenance and Transmission of cultural patterns.
The charachteristics of these institutions include goals and insights, method (reward & punishment, modeling, internalization) and insights, (discourse – Lecture, art). The attitude of individuals toward a given institution influenced by it’s characteristics. Therefore attitude measurment can an be index for their success. Then for achieving to succeon rate of cultural institutions in shiraz and medical sciences universities, we measured student’s attitude toward insights, methods, instruments and operations of them
.
Research method: This study was done in two stage. In first stage, we analyzed the content of their chief expressions and their constitutions by qualitative method and then determined their multiple characteristics. In second stage according to theoritical and qualitaive sections, disigned a quastionaire
.
Results: This research showed that for students a desirable & successful institution has these charachteristics: emphasis on participation of students, give significance to their points of view, vespect to personality and of them and lawfulness in insights. Such institution stressed on reward, avoidance of violence & punishments, application of modeling & values internalization in method, and applied instruments such as: discourse, dialogue and art, especially film. Results showed that The most desirable cultural institutions are “Islamic Association of stodents” and “Cultural Assistance
”.Keyword(s):