نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

نقد و بررسی رویکردهای ارزیابی پویا و ارائه راهکارهای کاربست آنهاگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تربیت معلم 

گروه پژوهشی: پژوهشی علوم شناختی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  شهریور 1382

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 7-88831976-88302524-88309292-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 49، صندوق پستی: 186- 15615
 

چکیده:

اکنون دو دهه ای است که اعتراضات شدیدی نسبت به اندازه گیری سنتی بیان شده است. بسیاری از روان شناسان از خود می پرسند که آیا وجود آزمونی استاندارد شده با میانگین و انحراف معیار مشخص لازم است؟ آیا در آزمونهای استاندارد شده تفاوتهای دانش آموزان از نظر فردی، اجتماعی و فرهنگی لحاظ شده است؟ آیا این آزمونها خیلی خشک و بدور از روابط انسانی برگزار نمی شوند؟ آیا نباید انگیزه ها، علائق و میزان بهره مندی از آموزش افراد را در نظر بگیریم؟ آیا مقایسه هر فردی با افراد دیگر جایز است؟ و هزاران سوال شبیه به اینها. در حال حاضر شیوه های جدیدی در اندازه گیری های روانی- تربیتی رشد یافته است. این شیوه ها به عنوان ارزیابی پویا در مقابل «اندازه گیری ایستا» معروفند. به این دلیل به روشهای جدید سنجش گفته می شود که شامل چیزی بیش از «آزمون کردن» است و در آن بسیاری از محدودیتهای روشهای سنتی اندازه گیری روانی- تربیتی کمتر به چشم می خورد. در این مقاله سعی بر آن است تا چشم اندازی از گذشته و حال سنجش پویا ارایه شود. همچنین تئوریهای موجود در این سنجش مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاداتی برای کاربرد آنها در آموزش و پرورش ایران ارائه شده است.

 
 
Title:

Critiques Investigation of Dynamic Assessment ApprAbstract:

Assessment is an important part of Education. For years traditional assessment has felled it’s own shadow on education. But now for tow decades it went under criticism. Many of psychologists ask themselves for what reason we need to have standardized tests with certain means and standard deviations? Does differences in personal in personal and socio – cultural levels of students include in such tests? Doe’s not these test far from humanistic relationship and their administration. In rigid condition? Doe’s these tests consider to students motivation and interesting and that how much he / she was benefited from education? Does it ok to compare students with each others? And a dozen of question like these. Today new methods in psycho – educational assessment have called “Dynamic assessment” versus traditional assessment that has called “static assessment”. Dynamic assessment convey some thing more than “testing” that is basic characteristics of traditional assessment in one hand and much of limits that are include in static assessment are not include in dynamic assessment in other hand. In this review study we tried to introduce dynamic assessment theories and provide suggestions for apply them in Iran education system.Keyword(s):