نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعه منابع آنتی اکسیدان های گیاهی و روش های استخراج آنهاگروه تخصصی: 

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1385

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

گیاهان دارویی منابع قابل توجه استخراج آنتی اکسیدان های طبیعی هستند. به منظور شناسایی ساختمان مولکولی ترکیبات آنتی اکسیدانی گیاهان مختلف و استخراج این اجزا از روش های متفاوتی نظیر کروماتوگرافی گازی (GC)، کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC)، استخراج و تقطیربا سیال فوق بحرانی، اسپکتروسکوپی جرمی و... استفاده می شود. در این مطالعه منابع گیاهی دارای خاصیت آنتی اکسیدانی، نوع ترکیب، ساختمان شیمیایی و روش استخراج جز آنتی اکسیدان ارایه گردیده است.آنتی اکسیدان، آنتی اکسیدان گیاهی، استخراج آنتی اکسیدانت

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):