نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تاثیر شدت های چرای دام بر عناصر N.P.K، خصوصیات فیزیکی خاک و پوشش گیاهی در مراتع (نیمه بیابانی ساوجبلاغ)گروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: پژوهشی مدیریت و توسعه منابع طبیعی

پژوهشگران: 
کهندل اصغر (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1386

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

در این تحقیق میزان اثر شدت های چرا در شرایط مختلف مرجع (بدون چرا)، کلید (چرای سبک) و بحرانی (چرای شدید) بر ترکیب پوشش گیاهی و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در دو سال متوالی 1384 و 1383 در منطقه ساوجبلاغ اندازه گیری شد. اطلاعات حاصل از طرح به صورت کرت های دو بار خرد شده در قالب بلوک کامل تصادفی که در آن مناطق مورد مطالعه به کرت های اصلی، زمان نمونه گیری به کرت های خرد شده و عمق نمونه گیری به کرتهای دو بار خرد شده اختصاص یافتند ، در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با پنج تکرار انجام شد. آنالیز واریانس برای بررسی اختلافات بین تیمارها برای  دو سال اندازه گیری انجام گرفت و میانگین تیمارها با استفاده از آزمون دانکن تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که مقاومت مکانیکی درعمق30-15 سانتی متر نسبت به 15-0 بطور معنی داری افزایش یافت. مقاومت مکانیکی در انتهای دوره چرا نسبت به ابتدای دوره چرایی افزایش یافت. رطوبت خاک از منطقه مرجع به منطقه بحرانی کاهش یافت و این کاهش با گذشت زمان ادامه یافت و مقدار رطوبت خاک در عمق 30-15 بطور معنی داری نسبت به عمق اول بیشتر بود. میزان نفوذ پذیری در ابتدای  دوره چرا بیشتراز  انتهای دوره چرا ومقدار آن در منطقه بحرانی کمترین و بین سه منطقه اختلاف معنی داروجود داشت. مقادیر نفوذ پذیری به ترتیب در مناطق  مرجع، کلید و بحرانی 2.7، 3.2 و 2.3 میلی متر در دقیقه تعیین گردید.ترکیب پوشش گیاهی با افزایش شدت چرا تغییر عمده ای نمود، به طوری که با افزایش  شدت چرا گندمیان و بوته ایها به ترتیب 43.7 و 51.8 درصد کاهش و پهن برگان علفی 26.5 درصد افزایش یافتند. در منطقه بحرانی بیشترین پوشش گیاهی  مربوط پهن برگان علفی بود، که شامل گیاهان مهاجم و سمیPeganum harmala  و Rosa persica، Ceratocarpus sp بودند. مواد آلی، نیتروژن، پتاسیم و فسفر با چرای سنگین افزایش یافت.شدت چرای دام، ترکیب گیاهی، ویژگی های فیزیکی خاک، N.P.K؛ pH؛ EC؛ مواد آلی، ساوجبلاغ

 
 
Title:

Effects of different grazing intensities on N.P.K, contents in plant composition and physical characteristics soils of savajbolagh rangelandsAbstract:

Mechanical resistance, infiltration and moisture content of soil are important parameters that affect plant composition in rangelands. At present study the effects of different livestock grazing intensities on plant composition, mechanical resistance, infiltration and moisture content of soil in reference, moderate grazing and heavily grazing areas located in Savojbolagh (Iran) rangeland was investigated during 2004-2005.Results showed spatially different mechanical resistance; mechanical resistance was the highest in heavily grazed area (1085.3kpa) and the lowest in reference area (717kpa) and it was higher for the depth of 15-30 Cm compared to 0-15 cm. There was a trend if increasing soil mechanical resistance as the grazing period increase. The average soil mechanical resistance increased from 850.2 Kpa in the beginning of the grazing period to 910.4 Kpa at the end of the grazing period. Soil moisture content followed a decreasing trend from reference area (control) to heaving grazed area while a reverse trend was observed in moisture content from 0-15 cm to 15-30 cm soil depth. There was significant difference in water infiltration rate among different grazing intensities the water infiltration rate decreased from reference to heavily grazed area which was 3.7, 3.2 and 2.3 mm/min for reference, moderately grazed and heavily grazed, respectively. As the grazing intensity increased the grasses, (43.7%) and bushes (51.8%) decreased while forbs increased (26.5%) in plant composition in heavily grazed area, compared to reference. The vegetative plant cover in heavily grazed area is comprised of invader forbs species such as Peganum harmala, Rosa persica, Ceratocarpus sp which clearly indicate the destructive effects of heavy grazing rangeland plant community and its productive ability. Among chemical characters organic matter, N, P, and K increase by the heavy grazing increasing. Acidity has high level in light grazing and EC has high level in heavy grazing.  Keyword(s): plant composition, physical characteristics of soils, NPK, grazing intensity Chemical characteristic