نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

سنجش دینداری دانش آموزان و بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موثر بر آن (مطالعه موردی: دانش آموزان دبیرستانی شهر کرمانشاه)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: پژوهشی جامعه شناسی

پژوهشگران: 
امیری سیاوش (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1385

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش نهایی طرح به کارفرما عرضه شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

هدف از این پژوهش سنجش دینداری دانش آموزان و بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موثر بر آن بوده است. جامعه آماری تحقیق کلیه دانش اموزان دختر و پسر دبیرستانی شهر کرمانشاه و نمونه آماری این تحقیق 400 نفراز دانش آموزان نواحی 2 و 3 آموزش و پرورش بوده است. در این تحقیق از نظریات قشربندی اجتماعی، رویکردهای فرهنگی و تئوری های سنجش دینداری استفاده شده است. بنابراین چارچوب نظری تحقیق تلفیقی از اندیشه های نظری وبر، اینگلهارت،هالامی و آرجیل و مدل گلاک واستارک بوده است. روش این پژوهش پیمایش و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. متغیر های مستقل موجود در این پژوهش شامل (پایگاه اقتصادی، اجتماعی- میزان استفاده از رسانه ها- میزان استفاده مذهبی از رسانه ها-تعلق به دنیا-جامعه پذیری دینی و متغیر های جمعیت شناختی) بوده است و متغیر های وابسته این پژوهش دینداری کلی- بعد اعتقادی دین- بعد تجربی دین- بعد پیامدی دین و بعد مناسکی دین بوده است. داده های جمع آوری شده از طریق نرم افزارSPSS  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج یافته های توصیفی نشان داده است که دانش آموزان یک رویکرد فردی وشخصی نسبت به دین دارند و تمایل دارند دین را به حوزه های خصوصی زندگی خویش بکشانند. فرضیه ها از طریق آزمون T -(ANOVA) و تحلیل رگرسیون مورد سنجش قرار گرفته اند.دراین بخش نتایج نشان داد که بین متغیرهای جمعیت شناختی و متغیرهای وابسته رابطه معناداری مشاهده نشده است. و تنها متغیر جنسیت یک رابطه معنادار با متغیرهای وابسته داشته است به طوریکه در همه ابعاد دین، دختران دیندارتر از پسران ظاهر شده اند. درارتباط با متغیر پایگاه اقتصادی-اجتماعی هم یافته ها نشان داد که شاخص های پایگاه اقتصادی-اجتماعی یک رابطه معکوس و معنادار با دینداری دانش آموزان و ابعاد گوناگون آن دارد. همچنینی در این بخش مشخص شد که متغیر تعلق به دنیا یک رابطه مستقیم و معنادار با دینداری دانش آموزان دارد. با افزایش در استفاده از وسایل ارتباط جمعی از میزان دینداری دانش آموزان کاسته شده اما با افزایش در استفاده مذهبی از وسایل ارتباط جمعی بر میزان دینداری دانش اموزان افزوده شده است. همچنین از بین شاخص های تشکیل دهنده جامعه پذیری دینی، متغیر گروه همالان بیشترین ارتباط معنادار را در جهت مستقیم با دینداری دانش آموزان داشت.  یافته ها همچنین حاکی از آن بود که دینداری دانش آموزان در بعد اعتقادی قوی تر از دینداری آنان در بعد مناسکی است.

 
 
Title:

The Measurment Of Students Religiosity And Investigation Of The Effect Of Economical, Social And Cultural Factors On It. Case Study: Kermanshah High School StudentsAbstract:

This study aimed, measurement of students religiosity and investigation of the effect of economical, social and cultural factors on it. The target population were all of high school students, girl and boy, in Kermanshah city and 400 students of 2 and 3 region as the sample of study.
In this study, social stratification theories, cultural approaches and religious Measurment theories have been used. Therefore, the theoretical framework of this research was a combination of Webers theoretical thoughts, Inglehart, Hallahmy and Argyle and Glock and starks model.
The method was survey and the instrument used to collect the data was a questionire. The Socio-Economic satatus, use of media, religious use of media, earthly concerns, religious socialization and demographic variables, these were independent variables and depend variables were: general religiosity; belief. emperical, consequential and ritual aspects of religiosity.
The data collected was analysed using the statistical package for the social sciences (SPSS). Both descriptive and inferential statistic were used to analyse the data. The result of descriptive finds indicated that the students have a personal and individual approach toward religion and have tendency to enter the religion in to their private spheres of life.
the hypotheses of the research were tested by using of T_test, Anova and regression analysis. The results indicated that; there is no significant relationship between demographical variables and dependence variables and just gender variable has a significant relation with all dependence variables, so that, girls are more religious than boys in all aspects.Keyword(s):