نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی خواب بذر تعدادی از گیاهان دارویی مهمگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  پژوهشکده گیاهان دارویی 

گروه پژوهشی: پژوهشی کشت و توسعه گیاهان دارویی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آبان 1385

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش پایانی طرح به کارفرما داده شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4702499-4702505-4702611-0261-66950447-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، بزرگمهر غربی، پلاک 97، ساختمان اصلی: کیلومتر 55 اتوبان تهران قزوین
 

چکیده:

ممانعت شرایط درونی از جوانه زنی بذر حتی در صورت وجود شرایط محیطی نامناسب، به عنوان خفتگی بذر توصیف می شود. خفتگی بذر، یکی از مهمترین مکانیزم های حفظ بقا در گیاهان و توانایی آن در به تاخیر انداختن جوانه زنی می باشد به گونه ای که شرایط محیطی از نظر مکانی و زمانی گردد.برخی از بذور خفته جهت جوانه زنی نیاز به تغییرات مرفولوژیکی و برخی دیگر نیازمند تغییرات فیزیولوژیکی هستند. در طبیعت تغییرات لازم تحت شرایط متغیر آب و هوایی به تدریج رخ می دهد. بطور کلی دو نوع خفتگی وجود دارد: خفتگی پوسته بذر و خفتگی داخلی. معمولا بذور دارای خفتگی پوسته نسبت به آب و اکسیژن غیر قابل نفوذ هستند. تحت شرایط طبیعی این بذور بصورت راکد در سطح زمین باقی می مانند تا زمانی که تحت تاثیر تغییرات جوی بذور نسبت به آب واکسیژن قابل نفوذ شده یا بازدارنده های جوانه زنی از سطح آن شسته شود. روشهای شکستن خفتگی پوسته شامل خراش دهی، نور، آب گرم و اسید می باشد. خفتگی داخلی بواسطه یکسری فاکتورهای فیزیولوژیکی رخ می دهد. از روشهای معمول غلبه بر خفتگی داخلی می توان به پس رسی و چینه سرمایی اشاره کرد. در برخی موارد می توان به جای قسمتی یا کل نیاز چینه سرمایی از تنظیم کننده های رشد گیاهی استفاده کرد. خفتگی ترکیبی نیز ممکن است رخ دهد. در یک حالت کلی خفتگی پوسته و خفتگی درونی همزمان وجود دارد. برای غلبه بر این نوع خفتگی ابتدا باید خفتگی پوسته و خفتگی درونی همزمان وجود دارد. برای غلبه بر این نوع خفتگی ابتدا باید خفتگی پوسته شکسته شود وسپس خفتگی داخلی حذف شود.

 
 
Title:

Study on seed dormancy of some Important medicinal plantsAbstract:

Seed dormancy is defined as a state in which seeds are prevented from germination even under environmental conditions normally favorable for germination. In nature dormancy is a mechanism that allows various species to survive in particular environments and dormancy mechanisms assure that seed will germinate at the proper time. In some dormant seeds morphological changes must take place before germination can start. For others, parts of the seed must undergo physiological changes before germination can occur. Under natural conditions necessary changes take place gradually under varying combinations climatic. In general, there are two types of seed dormancy: seed coat dormancy and internal dormancy. Seeds with seed coat dormancy usually have a seed coat that is impermeable to oxygen and/or water. Under natural conditions these seeds remain on or in the ground without germinating until they have weathered sufficiently, to allow penetration of water, exchange of gases, or neutralization of inhibiting chemicals. Methods of breaking seed coat dormancy include scarification, light, hot water and acid. Internal dormancy is a general term encompassing a number of physiological conditions that delay germination. Common methods for breaking internal dormancy are after ripening, cold stratification. In some cases, the use of hormones can be substituted for part or the entire stratification requirement. Multiple dormancy factors also occur. In one general type there is seed coat dormancy plus internal dormancy. Seeds with this dormancy combination must be treated for the impermeable seed coat first, then for internal dormancy.Keyword(s):