نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان تاثیر برنامه آموزش بهداشت روانی بر کاهش اختلالات روانی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهرانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تربیت معلم 

گروه پژوهشی: پژوهشی علوم شناختی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1385

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 7-88831976-88302524-88309292-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 49، صندوق پستی: 186- 15615
 

چکیده:

با هدف بررسی میزان اثربخشی برنامه آموزش بهداشت روانی در ارتقای سلامت عمومی (کاهش علایم نامساعد جسمانی، علایم اضطراب و اختلال خواب، علایم اختلال در کنش اجتماعی و علایم افسردگی اساسی) دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 85-84، تعداد 440 نفر در مرحله پیش آزمون به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از بین جمعیت دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران انتخاب و پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-28 به عنوان ابزار سلامت روان و غربالگری اختلالهای روانی بر روی آنها اجرا گردید. نقطه برش مطالعه حاضر 23 است که دارای حساسیت 79.2 و ویژگی 0.91 است. همچنین برای تعیین میزان پایایی آزمون (به روش آلفای کرونباخ) تعداد 440 نفر مورد سنجش قرار گرفتند که ضریب آلفای کلی 0.86 بدست آمد که از لحاظ آماری بسیار رضایت بخش است. با توجه به نقطه برش (>23)، 80 نفر (18.2%) نمره بالاتر از نقطه برش بدست آوردند که از این تعداد 54 نفر دختر و 26 نفر پسر بودند. در مرحله بعد (ارایه کاربندی آزمایشی) برای تعیین میزان اثربخشی مداخله آموزشی، دو گروه آزمایش دختر و پسر (N=20) و دو گروه شاهد (N=20) جور شده از حیث سن، جنس و متغیر وابسته انتخاب و گروههای آزمایشی تحت تاثیر برنامه آموزشی بهداشت روانی (متغیر مستقل) قرار گرفتند. آنکاه پس از ارایه برنامه آموزشی به گروه های آزمایشی و عدم ارایه آن به گروه های شاهد هر دو گروه با پرسشنامه GHQ-28 مجددا آزمون (مرحله پس آزمون) شدند. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش بهداشت روانی در ارتقای سلامت عمومی (کاهش علایم اضطراب و اختلال خواب، علایم اختلال در کنش اجتماعی و علایم افسردگی اساسی) گروه های آزمایشی موثرتر از گروه های شاهد است ولی در کاهش علایم نامساعد جسمانی تفاوتی بین گروه های آزمایشی و گروه های شاهد مشاهده نشد. نتایج پژوهش نشان داد که وضعیت سلامت عمومی 81.8% و 18.2% از آزمودنی های پژوهش به ترتیب سالم و مشکوک به بیماری است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که 76.8% از دانش آموزان دختر و 87.4% از دانش آموزان پسر از حیث وضعیت سلامت عمومی سالم و 23.2% از دانش آموزان دختر و 12.6% از دانش آموزان پسر از حیث وضعیت سلامت عمومی مشکوک به بیماری هستند. در این پژوهش مشخص گردید که بین متغیر جنسیت و وضعیت سلامت عمومی از نظر آماری ارتباط معناداری وجود دارد.آموزش بهداشت روانی، همه گیر شناسی اختلال های روانی، سلامت عمومی، علایم نامساعد جسمانی، علایم اضطراب

 
 
Title:

A Study of Effective Level of Mental Health Education Program on Reducing Mental Disorders in Tehran City High School StudentsAbstract:

The purposes of this paper are study of effective level of mental health education program on reducing mental disorders. To this aim, 440 high school students at the pretest phase selected randomly with multi-stage sampling method among Tehran city high school students. Then, General Health Questionnaire (GHQ – 28) as a mental health and mental disorders screening instrument was administered on the students. The present study cutoff point is 23 with 79/2 and 0/91 as sensitivity and specificity respectively. Also, for determining reliability used Chronbach alpha that is obtained 0/86 coefficient that is statistically satisfactory. Given to the cutoff point (>23), the 80 (18/2%) student is scored above cutoff point that 22/2% and 12/6% were girls and boys students respectively. At the treatment phase for determining level of effective of mental health education program, two matched experimental group and control group according to dependent variable, age and gender were formed that experimental groups are exposed to mental health education program. At the posttest phase, after presenting treatment variable (mental health education program) to experimental groups versus non-presenting to control groups, both of groups was tested with GHQ – 28 again. The results has shown that the treatment promoted high school students mental health, in other words, it led to reduce anxiety and insomnia symptoms, social dysfunction symptoms and severe depression symptoms, nevertheless, it did not cause difference in terms of physical symptoms between experimental and control groups.Keyword(s): Education of Mental Health program, Mental Disorders Epidemiology, General Health, Somatic Symptoms