نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی دانش و نگرش مردم در مورد مبتلایان به بیماری روانیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: پژوهشی سلامت روان

پژوهشگران: 
امیدواری سپیده (مسئول طرح)
منتظری علی (همکار طرح)
شهیدزاده ماهانی علی (همکار طرح)
آذین سیدعلی (همکار طرح)
برادران حمیدرضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1385

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

مشکلات مربوط به سلامت روان در هر کشوری حتی کشورهایی که بار بیماریهای عفونی در آنها بالا است، حائز اهمیت می باشند. نگرش مردم و دیدگاه برچسب زننده  بر پذیرش تشخیص روانپزشکی و همکاری درمانی از سوی بیمار، سیر و پیش آگهی بیماری، کیفیت زندگی بیماران مبتلا و خانواده های آنان، همچنین سیاستگزاریهای ارایه کنندگان مراقبت های بهداشتی موثرند. مطالعه حاضر بعنوان اولین گام در پرداختن به یکی از مشکلات مهم حیطه سلامت روان در ایران، دانش و نگرش مردم در مورد بیماریهای روانی/ مبتلایان به بیماریهای روانی را مورد بررسی قرار داده است.
روش کار: به منظور بررسی دانش و نگرش مردم در مورد بیماریهای روانی/ مبتلایان به بیماریهای روانی، مطالعه ای جمعیت شناختی به روش توصیفی- مقطعی با استفاده از نمونه گیری تصادفی در مناطق 22 گانه شهر تهران انجام شد. دانش و نگرش 1210 تن از ساکنین شهر تهران با استفاده از پرسشنامه ای حاوی سوالات مرتبط - که بر اساس بررسی متون و نقطه نظرات متخصصین بهداشتی مختلف تنظیم شده بود- پس از سنجش اعتبار صوری پرسشنامه، مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج: اکثر شرکت کنندگان در مطالعه (57%) دارای دانش متوسط در مورد بیماریهای روانی (پاسخدهی صحیح به حدود نیمی از سئوالات) بودند. 84% پاسخ دهندگان دارای دیدگاههای برچسب زننده قوی در مورد مبتلایان به بیماریهای روانی بودند. علیرغم اینکه 27% پاسخ دهندگان اظهار داشته بودند که به نظر خود زمانی در طول عمر مبتلا به نوعی بیماری روانی بوده اند، فقط 49% آنان مراجعه درمانی داشتند. درک وجود دیدگاههای بر چسب زننده در جامعه بطور چشمگیر با عدم مراجعه درمانی ارتباط داشت (
OR=0.04 و P=0.03). رابطه مثبت آماری بین تجربه تماس نزدیک با مبتلایان به بیماریهای روانی و نگرش مثبت نسبت به آنان مشاهده گردید (P=0.005).
بحث و نتیجه گیری: مطالعات بسیاری که در دهه های گذشته انجام شده اند نشانگر آنند که نگرش مردم در مورد مبتلایان به بیماریهای روانی بسیار تبعیض آمیز می باشد. یافته های مطالعه حاضر بیانگر لزوم طراحی برنامه هایی جهت ارتقا دانش و نگرش مردم در مورد بیمارهای روانی/ مبتلایان به بیماریهای روانی می باشد.

 
 
Title:

Knowledge and Attitudes towards People with Mental Illness Among the General Public: A Population- based StudyAbstract:

Objectives: To investigate public's knowledge on mental illness and their attitudes toward mentally ill in Tehran, Iran.
Design: A cross-sectional, population-based doorstep survey using random sampling to access a representative sample of individuals aged 18-65 years.
Setting: All 22 municipality districts of Tehran in August 2004.
Participants: 1210 participants completed the questionnaire. Every individual had the same probability to be sampled.
Main outcome measures: Main outcomes were knowledge about and attitudes towards mental illness/ people with mental illness, using a questionnaire including relevant questions based on the literature and views of a panel of health professionals.
Results: Most of respondents (n= 686, 57%) possessed quite fair knowledge (gave correct answers to about half of the questions). Although participants with perceived history of mental illness or experience of close contact with mentally ill had significantly a greater amount of knowledge (p<0.001 and p=0.02, respectively), their level of knowledge was fair too. There was a strongly stigmatising attitude in most (84%) respondents towards mentally ill expressing negative stereotypes and desire for social distance.  Despite the perceived history of mental illness in 323 (27%) of the respondents, only 49% of these people had actually sought treatment. Perceived stigmatising attitudes in the society was significantly associated with no help seeking behaviors (p= 0.034, OR= 0.4, 95% CI 0.21 to 0.95).
There was a significant positive association between experience of close contact with mentally ill people and attitudes towards them (P=0.005).
Conclusions: The study findings suggest that it is essential to plan programmes to promote the level of the knowledge of the general public and to improve their attitude towards people with mental illness.Keyword(s): Stigma, Public Attitudes, Mental Illness