نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تولید دی کلسیم فسفات جهت مصارف بهداشتی در مقیاس آزمایشگاهیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: پژوهشی شیمی کاربردی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1386

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

فسفر اولین بار در سال 1669 کشف گردید و با شناخت ماده حاصل از سوختن آن «فسفروس پنتاکساید» به سرعت مشتقات و کاربردهای فراوانی پیدا کرد.
کودها مهمترین کاربرد اقتصادی ترکیبات فسفر هستند و دی کلسیم فسفات از جمله مهمترین ترکیبات فسفات است که در کشاورزی به عنوان کود، خوراک دام، صنایع بهداشتی، دارویی و حتی خوراکی مصرف دارد، امروزه نیمی از تولید جهانی دی کلسیم فسفات به مصرف تولید خمیر دندان می رسد.
معمولا دی کلسیم فسفاتی که از واکنش فسفریک اسید پروسه کوره با آهک تهیه می شود، در صنایع دارویی و بهداشتی و بعضی صنایع خاص به مصرف می رسد و دی کلسیم فسفات حاصل از صخره های فسفاته و یا فسفریک اسید پروسه «تر» در صنایع کشاورزی و خوراک دام به مصرف می رسد.
در این طرح در نظر است دی کلسیم فسفات
DCP مورد مصرف در تهیه خمیر دندان با استفاده از فسفریک اسید پروسه کوره و آهک خشک تهیه شود.

 
 
Title:

Preparation of dentifrice Dicalcium phosphate in laboratory scaleAbstract:

Dicalcium phosphate is used in toothpaste as a filler and abrasive material. In addition it is used as an additive in food industries such as cereals, and feed, agriculture and glass industries.
Dicalcium phosphate is produced by reaction of lime slurry and phosphoric acid with seriously pH control. It produced as dehydrated and anhydrous form and both of them are used in toothpaste, it depends on to abrasive measuring in particular toothpaste.
In this paper, it described production and optimization of reaction conditions of Dicalcium phosphate in dentifrice grade for using in toothpaste in laboratory scale.

 Keyword(s):