نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تحقیق و ساخت کاتالیست گوگردزدایی از نفت روی پایه کاتالیست داخلی در مقیاس میزگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: پژوهشی شیمی معدنی

پژوهشگران: 
عابدی محمد (مسئول طرح)
وحدانی غلام رضا (همکار طرح)
شهیدیان زهرا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1385

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

تدوین گزارش ساخت کاتالیست و عرضه نتایج تست ها.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

پروژه حاضر به منظور تحقیق و ساخت یکی از کاتالیست های پالایش نفت تعریف و به مورد اجرا گذارده شد. کاتالیست مزبور، موسوم به کاتالیست یونیفاینر، جهت گوگردزدایی نفتا در واحد یونیفاینر پالایشگاه ها به کار برده می شود.
در گزارش حاضر، که در واقع گزارش نهایی طرح می باشد، ابتدا مطالب نظری مورد نیاز برحسب موضوعات مرتبط با پروژه، جمع آوری و در قالب چهار فصل به شرح زیر ارایه شده است:
فصل اول - کلیاتی در خصوص کاتالیست های صنعت نفت به ویژه کاتالیست های هیدروتریتینگ.
فصل دوم - روش های ساخت کاتالیست به ویژه روش تلقیح و انواع پایه کاتالیست به ویژه آلومینا.
فصل سوم - عوامل موثر بر کارکرد کاتالیست شامل اثرات کاتالیست و اثرات فرآیند استفاده از کاتالیست نظیر دما، فشار و....
فصل چهارم – روش های ارزیابی کاتالیست (شیمی ـ فیزیکی، مکانیکی و راکتوری کاتالیست).
همچنین با استفاده از تجربه موجود در زمینه "تحقیق و ساخت کاتالیست گوگردزدایی از نفتا روی پایه کاتالیست خارجی" و نیز "تحقیق و ساخت گاما آلومینای کروی"، ابتدا نمونه هایی از پایه کاتالیست به روش سل - ژل و با استفاده از تکنیک قطره-روغن تهیه و سپس کاتالیست هایی روی آنها ساخته شد. کاتالیست های ساخته شده برحسب نیاز مورد آنالیزهای روبشی
SEM جهت تعیین توزیع عناصر کاتالیتیکی مولیبدن و کبالت در قطر دانه ها، XRD جهت تعیین فاز کریستالی نمونه ها، پروزیمتری نیتروژن جهت تعیین سطح ویژه و نمودار ایزوترم جذبی کاتالیست ها و نهایتا آزمون میکروراکتوری جهت تعیین بازده کاتالیتکی آنها قرار داده شد. نتایج نهایی نشان می دهد دو کاتالیستJDS-6 و JDS-7 توانایی کاهش گوگرد خوراک سنتزی نفتا را از1150ppm  به ترتیب به 6ppm  و7ppm  تحت شرایط عملیاتی مشابه واحدهای HDS پالایشگاه ها دارند. در ادامه نیز اقدام به ساخت یکصد گرم کاتالیست با استفاده از پایه داخلی ساخته شده گردید که نتایج آن با نمونه های آزمایشگاهی قابل قیاس می باشد.

 
 
Title:

Research and Bench Scale Preparation of Oil Hydrodesufurization Catalyst Using Iranian CarrierAbstract:

In this project some catalysts were made on carriers prepared via sol-gel and oil- drop techniques according to the experiences obtained from research and preparation of “hydrodesulfurization catalyst on a foreign carrier” and “preparation of spherical gamma- alumina”.
The catalysts were analyzed, as follows:
1- Electron probe microanalysis by SEM for determining Mo and Co dispersion along the catalyst beads diameter.
2- X-ray diffraction (XRD) for determining the crystal phase of catalysts.
3- Nitrogen porosimetery for determining specific surface area and adsorption –desorption isotherm plot of samples.
4- Microreactor test for determining HDS efficiency of catalysts.
The results show that two catalysts called JDS-6 and JDS-7 and also the bench scale sample, JDS-B, are capable of reducing the sulfur content of a synthetic naphta from 1150 ppm to 6, 7 and 6 ppm respectively under operational conditions like that of refinery HDS units.Keyword(s):