نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بهینه سازی مصرف آب های زیرزمینیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان یزد 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
محمدیان مژگان (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1387

کارفرما: شرکت آب منطقه ای یزد

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-6225022-0351

نشانی سازمان مجری: یزد، خیابان مهدی، روبروی مسجد صاحب الزمان (عج)
 

چکیده:

هدف از انجام این طرح:
بررسی سیستم های مدیریتی آبیاری جهت افزایش راندمان شبکه های آب های زیرزمینی
مراحل طی شده و روش های اجرایی
:
در مرحله اول پیمایش صورت گرفت و در گام بعدی روش شناسی و در پایان داده های تحقیق توصیف و تحلیل شدند
.
نتایج این طرح در قالب گزارش به کارفرما ارائه شده است
.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):