نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی جوامع هدف آشکار سازمان بهزیستیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان یزد 

گروه پژوهشی: مددکاری اجتماعی

پژوهشگران: 
محمدیان مژگان (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

خروجی طرح: 

ـ نتایج پیمایش در قالب گزارش به مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ارائه شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-6225022-0351

نشانی سازمان مجری: یزد، خیابان مهدی، روبروی مسجد صاحب الزمان (عج)
 

چکیده:

طرح بررسی جوامع هدف آشکار سازمان بهزیستی از جمله طرح های پژوهشی است که مقدمات آن از اوایل سال 1387 آغاز شده است. مسوولیت انجام این پیمایش ملی بر عهده مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران وابسته به معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی است.
این پیمایش با تفاوت های اندکی نخستین بار در سال 1372 در کشور انجام شد. مقایسه نتایج این دو تحقیق نشان داد که نگرش جامعه هدف چه تغییراتی داشته است. جهت تغییرات نگرشی به چه سمت و سویی است و شدت تغییرات چقدر است
.
پیمایش حاضر در مناطق شهری و روستایی کل کشور انجام شد. جمعیت تحقیق را افراد 15 ساله به بالا تشکیل می دادند و در مجموع با 17500 خانوار که به شیوه ای کاملا تصادفی انتخاب شدند، مصاحبه به عمل می آمد. تعداد نمونه این تحقیق در استان یزد شامل 260 نمونه می باشد که در شهرستان های یزد، بافق و ابرکوه و روستاهای احمدآباد، الله آباد و مریم آباد تکمیل شد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی سیستماتیک و با با استفاده از نرم افزار
SAS انجام گرفت.
در این طرح فقط مرحله پیمایش صورت گرفت و در گام بعد نتایج در قالب گزارش به کارفرما ارائه شد
.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):