نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

انجام آزمایش فارمی ارزیابی تاثیر تجویز داروی LICVITE بر روی عیار سرمی کلسیم، فسفر و منیزیم گاوهای شیری در چند روز ابتدایی پس از زایمانگروه تخصصی:  دامپزشکی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: دامپزشکی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  مرداد 1387

کارفرما: شرکت سرور فجر

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی به شرکت جهت ثبت دارو


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

برای مقایسه عملکرد کلسیم، منیزیم، فسفر خوراکی با ترکیب تزریقی این عنصر 40 رأس گاو شیری از یک گاوداری 500 رأسی انتخاب شدند و پس از ثبت سوابق آنها در سه گروه به شرح زیر تقسیم شدند. 1- گروه اول به منظور دریافت کلسیم، منیزیم و فسفر خوراکی 15 رأس 2- گروه دوم به منظور دریافت کلسیم، منیزیم و فسفر تزریقی 15 رأس 3- گروه سوم به منظور عدم دریافت دارو به عنوان شاهد 10 رأس گروه ها به گونه ای انتخاب شدند که از نظر آماری میانگین سن و تعداد زایمان آنها تفاوت معنی داری نداشته باشند. از همه گاو ها در 2 هفته آخر آبستنی خونگیری شد و پس از زایمان نیز با اعمال درمان های پیش گفته، به فواصل زمانی 14 ساعت، 24 ساعت و 10 روز پس از زایمان خونگیری شد. عیار سرمی کلسیم، فسفر و منیزیم در 2 گروه تحت درمان در مقاطع زمانی متفاوت، اختلاف معنی داری را نشان ندادند لیکن با گروه شاهد اختلاف معنی دار مشاهده و این موضوع قابلیت جایگزینی هر یک از دو روش مصرف را در مقابله با این عارضه در گاوهای شیری نشان می دهد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):