نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

هویت اجتماعی: رویکردها و نظریه هاگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
دوران بهزاد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1385

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

تدوین گزارش نهایی و بهره برداری در کتابخانه و گروه


نوع: بنیادی

 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

در این طرح ابتدا نقشه حوزه مفهومی هویت و مهمترین مفاهیم مربوط یعنی خود و شخصیت و جایگاه هویت اجتماعی در رابطه با آنها مورد بررسی قرار می گیرد. آنگاه هویت اجتماعی به عنوان پدیده ای مدرن، در دو رویکرد مدرن و پسامدرن مورد بررسی می گیرد. در رویکرد مدرن ابتدا نظریه های جامعه شناسان مشتمل بر دیدگاه های تعامل گرایان ساختی، تعامل گرایان فرایندی و بطور مشخص نظریه هویتِ پیتر برک تشریح می شود. سپس نظریه های روان شناسان، پس از معرفی دیدگاه شناخت اجتماعی، دسته بندی و دسته بندی اجتماعی، در قالب نظریه هویت اجتماعی هنری تاجفل و نظریه دسته بندی خود جان ترنر (در دیدگاهی که به هویت اجتماعی معروف است) شرح داده می شود. آخرین دیدگاه مورد بررسی در رویکرد مدرن دیدگاه سنت گراست که بطور خاص دیدگاه های اندیشمندان ایرانی حوزه های تاریخ، هنر و ادبیات را دربرمی گیرد. در رویکرد پسامدرن نظریه گفتمانی به عنوان تنها جایگزین، به تفصیل از طریق معرفی ویژگی ها و اشکال صوری روایت تشریح می شود.
ماحصل مباحث نظری، اتخاذ دیدگاهی ترکیبی بر پایه تعریف تاجفل از هویت اجتماعی است. بدین ترتیب، مولفه های سه گانه هویت اجتماعی عبارتند از آگاهی بر حدودی از باورهای مشترک، علقه به گروه، و تعهد به گروه. در انتها نیز مهمترین انواع هویت اجتماعی یعنی هویت خانوادگی، هویت همالان، و هویت های ملی (در سه سطح خانواده، گروه همالان و جامعه)، و از هویت های جهان وطن (در سطحی فراملی) هویت های دینی در قالب مولفه های سه گانه هویت اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. گزارش طرح با جمع بندی و نتیجه گیری و طرح چشم انداز پژوهش های آتی از طریق طرح پرسش های تازه به پایان می رسد.هویت اجتماعی، هویت جهان وطن، هویت دینی، هویت ملی، گروه همالان، خانواده، هویت خانوادگی، هویت همالان

 
 
Title:

Social identity: The approaches and theoriesAbstract:

The identity conceptual area map and the related terms (e.g. personality and self) and the position of social identity are the first issues in this report. I've reviewed social identity as a modern phenomenon in both the modern and postmodern approaches. Sociologists' identity theories (including the structural and process interactionists' perspectives and particularly Peter Burk identity theory) and the psychologists' theories in the social identity (perspective particularly social identity theory and self categorization theory) are held in the modern approach. Social identity in the traditional perspective is the last part in the modern approach which includes Iranian thinkers in the fields of history, art, and literature. Discursive theory as the unique alternative for the theories in the modern approach is introduced through narratology in the postmodern approach.
It is resulted that the best way is a synthetic theory in the base of Tajfel's social identity theory. Then the triple social identity's components are some how awareness to some common beliefs in the group, attraction in to the group, and commitment to the group. Finally a typology of social identity (family identity, peer group identity, national identity, and religion identity) in four levels (family, peer group, national, and transnational) is discussed.Keyword(s): Social identity, family identity, peer group identity, national identity, and religion identity