نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

نقش بیوفیلم ها در کنترل خوردگی مبدل های حرارتیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده تکنولوژی تولید 

گروه پژوهشی: مهندسی نفت

پژوهشگران: 
نویری عیسی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1388

کارفرما: پژوهشکده تکنولوژی تولید

خروجی طرح: 

تدوین و ارائه گزارش نهایی طرح.


نوع: بنیادی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

در استاندارد ISO 8044 خوردگی بدین صورت تعریف شده است: «کنش فیزیکی ـ شیمیایی بین فلز و محیط اطرافش که معمولا دارای طبیعت الکتروشیمیایی بوده و نتیجه اش تغییر در خواص فلز می باشد.» این تغییر در خواص می تواند منجر به از دست رفتن خواص عملکردی فلز، محیط یا سیستمی شود که این دو قسمتی از آن را تشکیل می دهند. حضور سه عامل 1ـ آهن 2ـ آب 3ـ اکسیژن، در کنار هم باعث به وجود آمدن خوردگی می شود.
یکی از بزرگترین آسیب هایی که به مبدل های گرمایی وارد می شود خوردگی است، در این طرح با توجه به اینکه این نوع خوردگی با روش های معمول (حفاظت آندی، کاتدی و...) قابل رفع نیست با توجه به ویژگی های خاص فیلم های نازک و شرایط کارکرد مبدل ها استفاده از این روش بررسی، آزمایش و پیشنهاد گردید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):