نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعات بیلان هیدروکلیماتولوژی محدوده های دزفول- اندیمشک، بهبهان و شوشترگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: آبخیزداری

پژوهشگران: 
خدایی کمال (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1381

کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان

خروجی طرح: 

نتایج طرح به کارفرما ارائه شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

این طرح با هدف تهیه مدل مفهومی (Conceptual model) برای تهیه مدل ریاضی برای مدیریت منابع آب محدوده های مطالعاتی دزفول- اندیمشک، بهبهان و شوشتر انجام شده است. در این راستا از فناوری های نوین نظیر GIS و سنجش از دور در مطالعات هواشناسی، ژئوفیزیکی، هیدروژئولوژی بهره گرفته شد و در نهایت بیلان منابع آبی (هیدورکلیماتولوژی) منطقه تهیه شده است. همچنین در راستای این طرح پایگاه GIS برای مدیریت به روز (up-to-date) منابع آب منطقه ایجاد شده است که در تهیه مدل ریاضی تلفیقی آب های سطحی و زیرزمینی مورد استفاده قرار می گیرد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):