برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی زمان های اختصاص یافته دانش آموزان به رسانه های غیر درسی (کتاب، فیلم های تلویزیونی، سینمایی، اینترنت و...گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
شاوردی تهمینه (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1386

کارفرما: سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی

خروجی طرح: 

تهیه گزارش نهایی و استفاده در کتابخانه


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

اهداف این طرح عبارت اند از:
-1 آگاهی از میزان برخورداری دانش آموزان از رسانه های غیردرسی
-2 آگاهی از تعداد دفعات استفاده از رسانه های غیردرسی با توجه به ویژگی های فردی و خانوادگی در ایام تعطیل و غیرتعطیل
تبیین خلاصه ای از محتوای محبوب ترین کتاب ها، فیلم های سینمایی، تلویزیونی و بازی های کامپیوتری و اینترنت در میان دانش آموزان
روش اجرای طرح پیمایشی است که مراحل اجرای آن عبارت اند از:
-1 جمع آوری اطلاعات
-2 تحلیل کمی و کیفی سوال ها و فرضیه های تحقیق
-3 نتیجه گیری
از نتایج به دست آمده این که استفاده از رسانه های غیردرسی بخش عمده ای از اوقات روزانه دانش آموزان را به خود اختصاص داده است، همچنین این نتایج نشان می دهد که اکثریت دانش آموزان در استفاده از این رسانه ها، میان ایام تعطیل و غیرتعطیل تفاوتی ندارند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):