نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

انجام آزمایش فارمی ارزیابی کارآیی آنتی بیوتیک وینئوکسی (Vineoxy) در کنترل بیماری های باکتریایی طیورگروه تخصصی:  دامپزشکی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: دامپزشکی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: شرکت داروهای دامی ایران

خروجی طرح: 

نتایج طرح طی یک گزارش برای سازمان دامپزشکی کشور ارسال شد تا ضمن نگهداری سوابق داروی مذکور به نام شرکت، جهت صدور مجوز تولید توسط سازمان دامپزشکی اقدام گردد


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

هدف از انجام این طرح ارزیابی کارآیی آنتی بیوتیک وینئوکسی در کنترل و درمان بیماری های باکتریایی طیور می باشد. وینئوکسی یک آنتی بیوتیک ترکیبی با مواد موثره اکسی تتراسایکلین، نئومایسین سولفات و ویتامین است. این طرح در دو سالن مجزا از یکدیگر هریک با ظرفیت 11500 قطعه به عنوان سالن تست و 10700 قطعه به عنوان شاهد، از یک واحد صنعتی طیور گوشتی اجرا گردید. جوجه های گوشتی این واحد از سویه Ross08 بودند. در سالن های این مرغداری از اواخر هفته سوم گزارش اسهال داده شد. مطالعه از زمانی شروع شد که براساس علایم بالینی و کالبدگشایی آنزیت غیراختصاصی درفارم تشخیص داده شد. لذا از سن 22 روزگی به سالن تست وینئوکسی شرکت تولید داروهای دامی ایران با دوز 500 گرم در200 لیتر آب آشامیدنی به مدت 4 روز و به گروه شاهد نئوکسی وت شرکت داملران با دز، روش و طول مدت مشابه به طور همزمان تجویز گردید و شاخص های پرورش شامل درصد ماندگاری، میانگین وزن، ضریب تبدیل غذایی و عدد تولید از شروع دوره درمان به مدت 3 هفته ثبت و پس از آنالیز آماری با یکدیگر مقایسه شدند. بررسی شاخص های مذکور در دو گروه تفاوت معناداری را در دو گروه نشان نداد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):