نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تعلق سازمانی کارکنان شرکت آبفا استان لرستانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان لرستان 

گروه پژوهشی: مدیریت

پژوهشگران: 
جزایری سیدحسین (همکار طرح)
کرمی پروین (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1388

کارفرما: آب و فاضلاب استان لرستان

خروجی طرح: 

گزارش نهایی طرح تحویل کارفرما گردید.


نوع: تحقیق بنیادی

 
تلفن: 3200347-0661

نشانی سازمان مجری: خرم آباد، میدان 22 بهمن، ابتدای شهرک جهادگران، نبش خیابان ملاصدرا، جهادانشگاهی لرستان
 

چکیده:

هدف از پژوهش، بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تعلق سازمانی شرکت آبفای لرستان بوده است. برای این منظور پژوهش در قالب تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق عبارتند از: کلیه کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی شرکت های آب و فاضلاب استان لرستان واقع در کلیه شهرستان های استان که دارای مدارک تحصیلی دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس و بالاتر می باشند. این تعداد برابر با 274 نفر می باشند. روش نمونه گیری در این پژوهش، نمونه گیری طبقه ای نسبی بوده است. ابزارهای اندازه گیری عبارتند از: الف) پرسشنامه فرهنگ سازمانی ب) پرسشنامه تعلق سازمانی که توسط علی احمدی و همکاران ارائه گردیده است. برای تعیین روایی پرسشنامه ها از روش روایی محتوایی استفاده گردیده است. برای تعیین پایایی پرسشنامه ها، ابتدا آنها را در نمونه های 30 نفره اجرا نموده و ضریب آلفای کرونباخ برای سوالات آنها محاسبه گردید و پس از آن پرسشنامه های مذکور در کل نمونه اجرا گردید. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه فرهنگ سازمانی برابر با 0.91 و برای پرسشنامه تعلق سازمانی برابر با 0.85 محاسبه گردید که این ضرایب حاکی از پایایی بالای پرسشنامه های مذکور می باشد.
نتایج تحقیق نشان داد که فرهنگ سازمانی حاکم در شرکت های آب و فاضلاب استان لرستان از نوع کنترلی می باشد و میزان تعلق سازمانی کارکنان شرکت های آب و فاضلاب استان لرستان در حد متوسط می باشد. در بررسی رابطه بین ابعاد فرهنگ سازمانی و تعلق سازمانی نتایج نشان داد که بین متغیرهای خلاقیت فردی، ریسک پذیری و مسوولیت، هدایت و رهبری، هماهنگی (همکاری و وحدت سازمانی) و حمایت مدیریتی با میزان تعلق سازمانی کارکنان شرکت آبفا استان لرستان رابطه معناداری وجود دارد ولی بین دو متغیر کنترل با میزان تعلق سازمانی کارکنان شرکت آبفا استان لرستان رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج نشان داد بین متغیرهای هویت سازمانی، نظام پاداش و تشویق، تضاد (فضای باز انتقاد) و الگوی ارتباط با میزان تعلق سازمانی کارکنان شرکت آبفا استان لرستان رابطه معناداری وجود دارد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):