نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

سنجش شاخص حیطه حاکمیت برای ارزیابی عدالت در شهر تهرانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: برنامه ریزی شهری و منطقه ای

پژوهشگران: 
عسگری نقی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1388

کارفرما: اداره کل عملکرد و بهبود سیستم های شهرداری تهران

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

شاخص های حیطه حاکمیت بر اساس مطالعه اولیه کمیته شهرداری، که با استفاده از الگوی Urbon HEART صورت گرفته، شامل هشت شاخص رضایت مندی شهروندان، پاسخگویی مشارکت اجتماعی، شفافیت در تعداد و حجم مناقصات، مشارکت ملی شهروندان، گزارش دهی سیستماتیک و میزان فعالیت ها و فرایندهای استاندارد بوده است که در این گزارش در قالب پنج شاخص اصلی پاسخ گویی، شفافیت، رضایت مندی، مشارکت و قانون مندی دسته بندی شده است. و نتایج نشان داده است که پنج شاخص از هفت شاخص شامل پاسخگویی و شفافیت در تعداد و حجم مناقصات، رضایت مندی شهروندان و استاندارد بودن و فرایندها پرمخاطب در شهرداری وضعیت متوسط در شاخص گزارش دهی سیستماتیک ضعیف و فقط در شاخص مشارکت اجتماعی وضعیت خوب بوده است. روش اجرای این تحقیق میدانی و اسنادی بود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):