نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

آداب و مهارت های زندگی در متون منظوم و منثور فارسیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: ادبیات فارسی

پژوهشگران: 
صادقی گیوی مریم (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  فروردین 1388

کارفرما: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

این طرح پژوهشی، مهم ترین آداب و مهارت های زندگی را در سیزده متن منظوم و منثور ادب فارسی و با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای و در چهار بعد متمایز، مورد بررسی و تبیین قرار داده که عبارتند از: آداب و مهارت های اجتماعی، آداب و مهارت های شخصی و روانی، آداب و مهارت های دینی و آداب و مهارت زیستی.
از جمله اهداف این طرح:
- تبیین آداب و مهارت های زندگی در مهم ترین متون منظوم و منثور ادب فارسی در چهار بعد مذکور
- تبیین راهبردها و راهکارهای ارتباطی و مهارتی به منظور خودسازی و اصلاح جامعه
- بررسی و تبیین راهبردها و راهکارهای ارتباطی و مهارتی به منظور خودسازی و اصلاح جامعه
- بررسی و تبیین راهکارهای توانایی حفظ امنیت و سلامت روانی، اجتماعی، اخلاقی، دینی و جسمانی.
مهم ترین یافته های پژوهش عبارتند از: محور مهم و اساسی متون ادب فارسی، انسان و مسایل و چالش هایی است که با آن روبه روست از این رو برای کاهش این چالش ها و حصول زندگی خوب و سعادتمند، تمام متون، راهبردهای کل و جزئی را برای نیل به هدف مذکور بیان داشته اند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):