نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

سنجش نگرش جوانان 26-18 ساله شهر کرمانشاه نسبت به کار و بررسی عوامل فردی و اجتماعی موثر بر آنگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: پژوهشی جامعه شناسی

پژوهشگران: 
هاشمی سیدضیا (همکار طرح)
حامد بی تا (مسئول طرح)
امیری سیاوش (همکار طرح)
محمدی زهرا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1383

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این پژوهش به کارفرما واگذار شده است.


نوع: بنیادی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

این پژوهش در پاسخ به سوالات اساسی ذیل شکل گرفت:
1- نگرش جوانان 26-18 ساله شهر کرمانشاه نسبت به کار چگونه است؟
2- عوامل فردی و نیز عوامل اجتماعی موثر بر نگرش جوانان نسبت به کار کدام است؟
برای چهارچوب تئوریک موضوع از خرده نظام های چهار گانه پارسونز استفاده شده است، جامعه آماری پژوهش کلیه جوانان 26-18 ساله ساکن در شهر کرمانشاه بوده که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 400 نفر تعیین شده و برای انتخاب این تعداد از میان جامعه آماری، از روش نمونه گیری چند مرحله ای استفاده شده است. روش پژوهش، پیمایش با استفاده از ابزار پرسشنامه و تکنیک مصاحبه بوده است و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری
spss صورت گرفته است، نتایج پژوهش بیانگر نگرش خنثی جوانان شهر کرمانشاه نسبت به کار است. همچنین نتایج به دست آمده بیانگر عدم رابطه عوامل فردی و نگرش به کار است ضمن آنکه رابطه عوامل اجتماعی نظیر «نگرش به مردم و آینده شهر»، «نگرش به زندگی»، «نگرش به خانواده» و نگرش به کار در این پژوهش تایید شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در جوامع «در حال گذار» که ارش های ناشی از این وضعیت موجب شکل گیری نگرش های نگرش های خنثی نسبت به موضوعات مختلف می گردد که این مساله خصوصا در بین جوانان بیشتر به چشم می خورد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):