نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

نیازسنجی آموزشی روستایی فنی و حرفه ای استان یزدگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان یزد 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
محمدیان مژگان (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1388

کارفرما: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-6225022-0351

نشانی سازمان مجری: یزد، خیابان مهدی، روبروی مسجد صاحب الزمان (عج)
 

چکیده:

هدف از اجرای این پژوهش توانمندسازی افراد ساکن در مناطق روستایی از طریق آموزش های فنی ـ حرفه ای است.
جامعه آماری این طرح 10 شهرستان استان یزد و تعداد روستاهای منتخب در هر یک از این شهرستان ها با حجم 40 نمونه بوده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):