نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مقایسه کمی و کیفی ترکیبات فرار سولفوره موجود در اکوتیپهای سیر ایرانیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده گیاهان دارویی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
بقالیان کامبیز (مسئول طرح)
ضیایی سیدعلی (همکار طرح)
نقدی بادی حسن علی (همکار طرح)
نقوی محمدرضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1384

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4702499-4702505-4702611-0261-66950447-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، بزرگمهر غربی، پلاک 97، ساختمان اصلی: کیلومتر 55 اتوبان تهران قزوین
 

چکیده:

اسانس سیر به دلیل ارزش غذایی و خصوصیات دارویی از ارزش روزافزونی در جهان برخوردار است. علت این ویژگی حضور یک سری ترکیبات ارگانوسولفوره ازجمله آلیسین در ترکیب اسانس آن می باشد. تخریب دمایی این اسانس منجر به تولید یک سری ترکیبات سولفوره فرار از جمله مشتقات 2- پروپنیل (آلیل) خواهد گردید.
میزان حضور ترکیبات گفته شده بستگی دارد به واریته و شرایط اقلیمی و محیطی منطقه رویش. از سوی دیگر در طول زمان یک سری از اکوتیپهای مختلف پدید آمده که از نظر خصوصیات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی تنوع زیادی را نشان می دهند. لذا تعیین ارتباط موجود بین خصوصیات اقلیمی و مجموع ترکیبات سولفوره موجود در گیاه از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشد. هدف این مطالعه بررسی ترکیبات سولفوره موجود دراکوتیپهایی با منشا جغرافیایی مختلف، به منظور تعیین انواع برتر آنها ب. بود.
در این مطالعه اسانس 24 توده جمع اوری شده از سراسر کشور استخراج و با استفاده از دستگاه
GC-MS (مدل GC-6890N با دتکتور MS-5973N) مورد بررسی قرار گرفت.
تتوده های مورد مطالعه در این تحقیق با استفاده از نرم افزار
UPGMA به چهار کلاستر تقسیم شدند. تعداد توده های حاضر در کلاسترهای اول تا چهارم به ترتیب 2،2،9 و 11 توده بود. مقایسه میانگینها و انحراف معیار در هر کلاسترنشان داد که کلیه اکوتیپها از لحاظ آلیل متیل تری سولفید در حداکثر بودند. دی آلیل دی سولفید و دی آلیل تری سولفید در کلیه کلاسترها، جزو ترکیبات اصلی به شمار می امدند به استثنای کلاستر چهارم برای دی آلیل دی سولفید و کلاستر اول برای دی آلیل تری سولفید. همبستگی مثبت و معنا داری بین دی آلیل تری سولفید و دی آلیل تترا سولفید و همچنین بین آلیل سولفید و دی آلیل دی سولفید مشاهده گردید (r به ترتیب 0.498 و 0.415). نتایج نشان داد که کلیه اکوتیپها حاوی مقادیر قابل توجهی آلیسین بوده و لذا بین شرایط اقلیمی و مقدار آلیسین ارتباطی یافت نشد.

 
 
Title:

Quantitative and Qualitative Evaluation of Volatile Sulfur Compounds Between Iranian Garlic (Allium sativum L.) EcotypesAbstract:

The essential oil of garlic is greatly appreciated throught the world because of its flavouring properties  as well as medicinal values. There are a number of organosulfur compounds (mainly allicin) responsible for the characterisitic flavour and medicinal activity of these species. Thermal decomposition of allicin gives origin to a variety of volatile sulfide compounds, namely 2- propenyl (allyl) derivatives.
The total amount of these compounds depends on variety, agronomical and environmental condition. On the other hand a series of different ecotypes have been established over time showing great morphological and phytochemical diversity with hight variable sulfur-containing constituents. Clonal selection of garlic with suitable content of sulfur-containing constituents and agronomical traits is desirable for large-scale culture and drug production. It is thus desirable to determine the relationship between ecological parameters and content of sufur compounds in garlic. The goal of this study is to identify the volatile sulfur compoumds existing in ecotypes various origins and unique ecotypes with potential industrial value.
In this study the essential oil of 24 garlic ecotypes collected from main cultivation areas in Iran were extracted and investigated by means of GC-MS (Agilent GC-6890N with a MS-5973N detector). Cluster analysis was conducted using unweighted pair group method arithmetic average (UPGMA) and the ecotypes in each cluster were analysed for basic statistics. The entires were grouped into four clusters with 2, 9, 11 and 2 ecotypes in clusters I, II, IIIand IV, respectively. Mean value along with standard deviation for each cluster revealed that all ecotypes were high in allyl methyl trisulfide. Diallyl disulfide and diallyl trisulfide. Significant positive correlation were detected for diallyl disulfide and cluster I for diallyl trisulfide. Significant positive correlation were detected for diallyl trisulfide and diallyl tetrasulfide as well as for allyl sulfide and diallyl disulfide (r=0.498 and 0.415 respectively). The results showed that all ecotypes contain high amounts of the active principal allicin and also there was no significant correlation between the ecology condition and organosulfure compounds.Keyword(s):