نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعه و طراحی پارک توریستی آبی کیاسرگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان مازندران (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: GIS

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  دی 1388

کارفرما: شهرداری کیاسر

خروجی طرح: 

تهیه کتابچه اجرایی طرح جهت تاسیس یک پارک آبی در جهت حفظ محیط زیست و توسعه پایدار
استخراج 2 مقاله برای ارائه در همایش های داخلی.
استخراج یک مقاله .ISI


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2253521-2253382-0151

نشانی سازمان مجری: بابل، ساری، وصال شیرازی، دانشکده بهداشت (سابق) جهاددانشگاهی،صندوق پستی: 1667-48175
 

چکیده:

در این طرح با انجام یک پیمایش زمینی و هوایی با استفاده از تصاویر ماهواره Geo Eye با دقت تفکیک 40 سانتی متری به بررسی روند تغییرات در منطقه مورد مطالعه پرداخته شد. سپس با انجام نقشه برداری زمینی و برداشت سایت پلان منطقه وضعیت موجود سایت مورد ارزیابی قرار گرفت در مرحله بعد امکانات مورد نیاز برای یک پارک آبی با توجه به پتانسیل تفرجگاهی منطقه جانمایی گردید و در پایان محاسبات مربوط به طرح انجام و طرح آماده اجرا گردید.
اهداف اجرای این طرح، امکان سنجی ایجاد طرح جامع پارک تفریحی و توریستی کیاسر، استفاده از تکنیک های GIS در تهیه نقشه های پوشش، سایت پلان، هیدرولوژی و انجام پیمایش منطقه ای جهت ایجاد تاسیسات و امکانات پارک آبی در محدوده 2000 هکتار بوده است.
در این تحقیق ابتدا مطالعات کتابخانه ای در اجرای طرح صورت پذیرفت سپس مطالعات نظرسنجی انجام گردید و در مراحل بعدی برداشت های صحرایی، سپس تجزیه و تحلیل داده ها و استفاده از تکنیک های GIS و سنجش از دور در تهیه نقشه ها و دور کاوی انجام شد. در نهایت پس انجام آزمایشات خاک شناسی و تجزیه و تحلیل نتایج آن کتابچه طرح آماده گردید.
نتایج به دست آمده از اجرای این تحقیق عبارتند از:
ـ برداشت کامل سایت و تهیه نقشه های حریم برای 10 هکتار
ـ تهیه نقشه 1.1000 با خطوط میزان 1 متر برای محوطه آبندان
ـ طراحی اولیه، جانمایی امکانات و تاسیسات و تهیه نقشه سایت پلان به صورت سه بعدی
ـ تهیه نقشه محوطه دور آبندان به مساحت 10 هکتار
ـ انجام مطالعات کتابخانه ای و بررسی سوابق طرح و ارتباط با متخصصان داخل و خارج کشور
ـ افکارسنجی از بومیان و بررسی اقتصادی و اجتماعی طرح
ـ نمونه گیری و انجام آزمایشات خاکشناسی آبندان
ـ تهیه و تدوین کتابچه اولیه طرح

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):