نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی دلایل اجتماعی، اقتصادی و انتظامی سرقت در شهر کرمانشاهگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  اسفند 1388

کارفرما: دفتر مطالعات و تحقیقات کاربردی ناجا کرمانشاه

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

سرقت از با سابقه ترین جرایم بشری است که در جوامع مختلف به شیوه های گوناگون وجود دارد، در ایران نیز سرقت یکی از جرایمی است که شیوع نسبتا زیادی دارد و اهمیت آن در میان سایر جرایم رو به افزایش است. وقوع سرقت معلول انگیزه ها، شرایط، علل و عوامل بسیاری است. این پدیده نه تنها باعث ایجاد ضرر و زیان های مادی برای افراد جامعه می شود، بلکه به وضعیت روانی و احساس امنیت مردم نیز لطمه بسیاری می زند. با توجه به اینکه پدیده سرقت در شهر کرمانشاه از جمله جرایمی است که آمارهای آن روبه فزونی است، این پژوهش به بررسی دلایل اقتصادی، اجتماعی و انتظامی ارتکاب سرقت در شهر کرمانشاه پرداخته است. در این میان نیز تاکید بیشتر بر عوامل امنیتی و پلیسی (انتظامی) بوده است. آنچه در اینجا مدنظر است نقش عملکرد پلیس و نیز هشدارهای پلیس برای آگاه کردن مردم در مورد پدیده سرقت است که به روشن شدن نقاط ضعف و قوت نیروی انتظامی در این مورد می انجامد. جامعه آماری این پژوهش را 200 نفر ازسارقان (منزل، مغازه و خودرو) زندانی در زندان دیزل آباد کرمانشاه تشکیل دادند که برای اطمینان از درستی تحقیق، حجم نمونه برابر با جامعه آماری گرفته شد یعنی کلیه سارقان (منزل، مغازه و خودرو) زندانی حاضر در زندان، انتخاب و پرسشنامه مربوطه در بین آنان توزیع و تکمیل شد.
برای چارچوب نظری پژوهش پس از مرور جامعی در مبانی نظری و پیشینه پژوهش، چارچوبی تلفیقی از تئوری های فشار ساختاری (مرتون)، انتقال فرهنگی (ساترلند)، کنترل اجتماعی (هیرشی)، مناطق جرم خیز (شاو و مک گی)، آنومی و ساختار خانواده (گود) و تئوری شیوه زندگی انتخاب شد که بتواند اهداف تحقیق را پاسخگو باشد. یافته های پژوهش نشان داد اکثریت سارقان، پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی پایینی در جامعه داشته اند و تبعا وسایل لازم برای دسترسی به اهداف را نداشته اند این بدان معنی است که عواملی چون محرومیت نسبی در زندگی و دست نیافتن به پایگاه اجتماعی مورد انتظار، آنان را به سوی جرم سوق داده است و آنچنان که مرتون می گوید «نوآوری» کرده و وسایلی غیر از آنچه که جامعه مقبول دانسته برای رسیدن به هدف برگزیده اند.
از آنجا که فرد مرتبا چرخه سرقت ـ دستگیری را طی می کند به نوعی باز آموخته شده و شگردهای پلیسی و قوانین جزایی را یاد می گیرد تا جایی که می بینیم احتمال کمتری برای دستگیری سارق حرفه ای وجود دارد.
بنابراین اگر بناست با سرقت مبارزه شود به جای مبارزه با سارق که خود، محصول و برونداد سیستم است بایستی به اصلاح ساختاری پرداخت که سارق را پدید می آورد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):