نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی تاثیر داروی کتوتیفن (زادیتن) به عنوان ماست سل بلاکر بر روی پارامترهای اسپرمی و کروماتین هسته اسپرم در مردان نابارور، قبل و بعد از عمل واریکوسلکتومیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
نصراصفهانی محمدحسین (مسئول طرح)
عباسی همایون (همکار طرح)
تولائی مرضیه (همکار طرح)
دیمه محمدرضا (همکار طرح)
اربابیان مریم (همکار طرح)
آزادی لیلا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1390

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

مقدمه: عمل واریکوسلکتومی یکی از روش های رایج درمان مردان مبتلا به واریکوسل است. افزایش تعداد ماست سل ها در بافت بیضه مردان نابارور، از جمله مردان نابارور مبتلا به واریکوسل گزارش شده است. مطالعات مختلف بهبود پارامترهای اسپرمی و میزان حاملگی را به دنبال استفاده از داروهای ماست سل بلاکر نشان داده اند، اما تاکنون تاثیر داروهای ماست سل بلاکر بر روی بیماران مبتلا به واریکوسل بعد از عمل واریکوسلکتومی بررسی نشده است. بنابراین هدف این مطالعه بررسی تاثیر داروی کتوتیفن (زادیتن) به عنوان ماست سل بلاکر بر روی پارامترهای اسپرمی، محتوای پروتامین، آسیب DNA و میزان باروری بعد از عمل واریکوسلکتومی می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه افراد مبتلا به واریکوسل به صورت تصادفی به دو گروه کنترل (52 نفر) و گروه تیمار (51 نفر) تقسیم شدند. پارامترهای اسپرمی (غلظت، تحرک، مورفولوژی)، ارزیابی کمبود پروتامین (با استفاده از رنگ آمیزی
(CMA3 و فراگمنتاسیون DNA با استفاده از (Sperm chromatin dispersion test) قبل و سه ماه پس از عمل جراحی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج با استفاده از نرم افزارSPSS 11.5  بررسی و تحلیل شد.
نتایج : مقایسه پارامترهای اسپرمی و درصد اسپرم با محتوای طبیعی پروتامین و سلامت
DNA بین دو گروه نشان می دهد که همه پارامتر های ذکر شده به جز سلامت DNA در گروه تیمار نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری بهبود یافته است. همچنین میزان حاملگی بعد از نه ماه در گروه تیمار (%41.17) نسبت به گروه کنترل (%21.15) معنی دار است.
بحث: نتایج این مطالعه برای اولین بار نشان داد که استفاده از ماست سل بلاکرها از جمله زادیتن باعث بهبود پارامترهای اسپرمی، تمامیت کروماتین و میزان حاملگی به عنوان یک درمان کمکی بعد از عمل واریکوسلکتومی می شود.واریکوسلکتومی، کتوتیفن (زادیتن)، پارامترهای اسپرمی، کمبود پروتامین، آسیب DNA

 
 
Title:

Evaluation the effect of Ketotifen (Zaditen) as parameters and sperm mast cell blocker on sperm chromatin in infertile men before and after varicocelectomyAbstract:

Introduction: Surgery is considered as the most common choice for treatment of male infertility with clinical varicocele. Increased numbers of mast cells (MCs) have been associated with different types of infertility, including varicocele. Despite different reports on improved fertility following administration of mast cell blockers, there is no report on the effect of a mast cell blocker on varicocele or after varicocelectomy. Therefore, the aim of this study was to evaluate the effect of Zaditen on semen quality, protamine content, DNA damage and fertility post-surgery.
Materials and Methods: In this study varicocele individuals were randomly divided into control (52) and treatment groups (51). Semen parameters, protamine content (CMA3 staining) and DNA integrity (sperm chromatin dispersion test) were assessed before and three months after surgery. Statistical analysis including Student t-test and correlation coefficient, were performed using spss11.5 software. P-value <0.05 was considered as significant.
Results: A comparison of the above parameters between the two groups revealed significant improvement of all the above parameters in the treatment group relative to the control group, with the exception of DNA integrity. In addition, the cumulative pregnancy significantly improved by nine months post-surgery in the treatment group (41.17%) when compared to the control group (21.15%).
Discussion: The results of this study, for the first time, reveal that mast cell blockers such as Zaditen improve semen parameters, chromatin integrity and pregnancy rates when administered as adjunct therapy post- varicocelectomy.Keyword(s): Varicocelectomy, Ketotifen (Zaditen), Sperm Parameters, Protamine Deficiency, Intact DNA