نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی فاکتورهای ژنتیکی دخیل در بیوژنز پراکسیزومها در تمایز سلولهای بنیادی به عصبگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
قائدی کامران (مسئول طرح)
نصراصفهانی محمدحسین (مسئول طرح)
بهاروند حسین (همکار طرح)
تنهایی سمیه (همکار طرح)
ربیعی فرزانه (همکار طرح)
سلامیان احمد (همکار طرح)
کربلایی خدیجه (همکار طرح)
کرمعلی فرشته (همکار طرح)
نعمت الهی مرضیه (همکار طرح)
استادشریف مریم (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1390

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

تاکنون نزدیک به 30 ژن مورد نیاز برای بیوژنز پراکسیزوم کشف و مطالعه گردیده است، پیدایش پراکسیزوم و نحوه رشد و تکثیر آنها در داخل سلول وابسته به بیان مناسب این فاکتورها می باشد، در پستانداران و از جمله انسان همولوگ تعدادی از چنین فاکتورهای ژنتیکی شناسائی و کلون گردیده است. وجود هرگونه اختلاف در فعالیت جنین فاکتورهای ژنتیکی مربوطه منجر به ایجادبیماریهای وراثتی پراکسیزومی همانند سندرم زگولرZellweger syndrome  می شود. تاکنون 13 نوع complementation Group مختلف در این دسته از بیماریها کشف و بررسی گردیده است که می توان به CG شماره  12که مربوط به عدم فعالیت مناسب ژن PEX3 می باشد، اشاره نمود. از عوارض این دسته از بیماریها عدم رشد دستگاه عصبی می باشد که بعلت نقش کلیدی پراکسیزوم در کاهش میزان ترکیبات اکسیداسیون (بعلت وجود آنزیم کاتالاز) و همچنین سنتز پلاسمالوژنها که از ترکیبات اصلی غشا سلولهای عصبی می باشند، رشد و نمو سلولهای عصبی در این دسته از بیماریها دچار اختلال می گردد. اگرچه هنوز مطالعات مستقیمی بین عملکرد و میزان بیان ژنهای درگیر در بیوسنتز پراکسیزوم و ارتباط آن در طی مراحل عصب زایی صورت نگرفته است، می توان بابررسی نحوه بیان و کیفیت فعالیت فاکتورهای لازم برای بررسی بیوژنز پراکسیزوم درزمان عصب زایی و تبدیل سلولهای بنیادی به عصبی، به جزئیات مکانیسم ملکولی این فاکتورها پی برد. در این طرح عملکرد پروتئین پراکسیزومی PEP نیز به عنوان فاکتور لازم جهت تولید سلولهای عصبی مورد ارزیابی قرار گفته است. ژن این پروتئین در سال 2002 کلون گردیده است، در این طرح جهت گیری داخل سلولی این ژن از طریق ایجاد جهش های مختلف در ساختمان ژن PEP مورد بررسی قرار گرفته و سپس بیان آن در مراحل مختلف تمایز سلولهای بنیادی به عصب مورد بررسی قرار گرفته است. ضمنا در این مرحله نیز برهم کنش آن با دیگر پروتئینها مورد بررسی قرار گرفته است.بیوژنز پراکسیزوم، فاکتورهای ژنتیکی، تمایز

 
 
Title:

Study role of genetics factors involved in peroxsiomal biogenesis in neural differentiation of stem cellsAbstract:

More than 30 genetics factors required for peroxisome biogenesis are identified so far. The formation and growth and proliferation of peroxisomes are completely dependent to proper functions of these factors. Several homologs of these factors have been cloned and characterized in mammals and human. Any pathophysiological functions in embryonic stages of such genetics factors cause formation of human peroxisome disorders like Zellweger syndrome as complementation group 12 of this disorder is caused by dysfunction of PEX3. One of the symptoms of these disorders is improper development of nervous system due to impairment in reduction of oxidative components by peroxisomes and plasmalogen synthesis which is one of the major constituents in membranes. Due to lack of intensive studies related to involvement of Peroxisomal biogenesis factors and neural differentiations, the aim of the present study is unraveling this mechanism. In this research we aimed to clone PEP cDNA and study the intracellular location of this protein and assess the expression level of its mRNA during neural differentiation besides of its interaction with binding partners.Keyword(s): peroxisome biogenesis, genetics factors, differentiation