نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

اثر آنتی اکسیدانی سنتتیک قابل جذب MnTBAP بر بقای جنین های آزمایشگاهی گوسفند در تنش اکسیداتیوگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1390

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

این تحقیق به بررسی اثر محیط کشت جنینی و یک آنتی اکسیدان نفوذ پذیر به نامMnTBAP  بر تکوین، میزان گونه های اکسیژن واکنشی (ROS) و مرحله توقف در تکوین جنین های آزمایشگاهی گوسفند پرداخته است.
اووسیت های گوسفندی در محیط آزمایشگاه بالغ شده، لقاح یافته و سپس در محیط نامناسب [tissue culture medium 199 (TCM199)+10% charcoal stripped serum (Suboptimal) (CSS)] یا محیط بهینه mSOF1: modified synthetic oviductal fluid (mSOF)] (روز 0-3) و mSOF2 روز (3-8)[ تا روز 8 کشت داده شدند. 200 میکرو مولار MnTBAP قبل، بعد یا قبل و بعد از روز سوم کشت جنینی در محیط کشت mSOF یا در سراسر دوره کشت در محیط TCM199 اضافه گردید. الگوی تغییرات ROS بوسیله رنگ آمیزی با ماده(2′,7′-dichlorodihydrofluorescin diacetate) DCHFDA  مورد بررسی قرار گرفت.
علی رغم گرایش مشابه جنین های mSOF و TCM199 تا مرحله مورولا، درصد بلاستوسیست در روز 5، 6 و 7 در محیط کشت mSOF به طور معنی داری بیشتر از محیط 12.5±4.7: mSOF) TCM199 ، 41.8±3.9،51.8±3.1  و0.7±0.8: TCM199 ، 10.7±2.8، 16.1±1.7، به ترتیب) می باشد. صرف نظراز زمان اضافه کردن MnTBAP هیچ اثر خاصی از بهبود تکوین جنین های آزمایشگاهی گوسفند در محیط کشتmSOF دیده نمی شود.
صرف نظر از محیط کشت، جنین های تقسیم شده میزان ROS بیشتری نسبت به اووسیت های نابالغ و بالغ دارند. ولی بیشترین سطح ROS در مرحله مورولا در جنین های TCM199 (77.9±2.7) مشاهده میشود که یک مرحله سلولی، دیرتر از جنین های mSOF می باشد (مرحله 16 سلولی:2.5±75.1). تشکیل بلاستوسیست همراه با یک کاهش در سطح ROS می باشد.
این مطالعه برای اولین بار نشان داد که 1) اووسیت های نابالغ و بالغ دارای پائین ترین سطوح ROS میباشند که در طی تکوین جنین های آزمایشگاهی گوسفند افزایش می یابد. 2) مرحله افزایش ROS مطابق با توقف تکوین در جنین می باشد. 3) محیط کشت، باعث تغییر در مرحله افزایش ROS می شود. 4) MnTBAP حداقل در جنین های گوسفندی یک SOD نفوذ پذیر نیست.جنین گوسفندی، ROS، آنتی اکسیدان، MnTBAP

 
 
Title:

Absorbable synthetic antioxidant MnTBAP effect on the survival of sheep embryos in vitro oxidative stressAbstract:

This study was carried out to investigate the effect of embryo culture medium and a permeable superoxide dismutase mimetic (MnTBAP) on developmental competence, ROS content and stage of developmental arrest in sheep embryos. Abattoir-derived sheep oocytes were matured and fertilized in vitro and then were cultured in either sub-optimal [tissue culture medium 199 (TCM199) +10% charcoal stripped serum (CSS)] or optimal sequential [synthetic oviductal fluid (SOF): SOF1 (day 0-3) and SOF2 (day3-8)] culture media 7 days. 200 µM MnTBAP was added before, after or both before and after day 3 in mSOF medium or throughout the culture period in TCM199. The ratios of zygotes cleaved and further developed to hatch blastocyst were recorded and chronological pattern of ROS alterations were determined using fluorimetric method of DCHFDA (2, 7-dichlorodihydroflourescein diacetate) probe.
Despite similar trend of development in SOF and TCM199 embryos until morula, percentages of blastocysts developed at days 5, 6 and 7 in SOF medium were significantly higher than did TCM199 [SOF: 12.5±4.7%, 41.8±3.9%, 51.8±3.1% and TCM199: 0.7%:±0.8, 10.7±2.8%, 16.1±1.7%, respetively]. Irrespective of MnTBAP addition time window, there was no significant effect of MnTBAP on developmental competence of SOF embryos. Irrespective of culture method, cleaved embryos had significantly higher ROS levels than immature oocytes.
which was a cell cycle later than that of SOF embryos (16-cells stage: 72.5±2.6%).
Blastocyst formation was concomitant with a sense decrease in ROS levels which was significant when compared with SOF morula embryos. MnTBAP significantly decreased ROS levels at maximum point levels of all culture systems.This study for the first time indicated that 1) sheep immature oocytes contain lowest levels of ROS which can be remained low during maturation but inevitably increased as fertilized embryos develop in vitro, 2) stage of ROS high rise is concomitant with the critical window of embryo developmental arrest, 3) culture method can induce subtle shift in ROS rise stage, and 4) MnTBAP can not be a suitable preamble SOD mimetic in sheep embryos, at least.Keyword(s): Ovine embryo, ROS, Antioxidant, MnTBAP