نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

افزایش پتانسیل شیرواری گاوداریهای سنتی و نیمه صنعتی استان اصفهان از طریق تکنولوژی تولید جنین آزمایشگاهی و انتقال جنینگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
نصراصفهانی محمدحسین (مسئول طرح)
پیرستانی اکبر (مسئول طرح)
حسینی سیدمرتضی (همکار طرح)
مولوی فریبا (همکار طرح)
حاجیان مهدی (همکار طرح)
فروزانفر محسن (همکار طرح)
عابدی پروانه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1390

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

هدف: مطالعه حاضر به بررسی امکان بهره گیری از تکنولوژی تولید رویان آزمایشگاهی جهت حفظ و اشاعه پتانسیل تولید شیر گاوهای برتر در معرض حذف پرداخت.
مواد و روش ها: با هماهنگی دو مجتمع دامپروری صنعتی در استان اصفهان، تخمدان گاوهای با پتانسیل ژنتیکی بالا (گاوهای برتر) که به دلایل مختلف در معرض حذف بودند پس از انجام ذبح در کشتارگاه جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل گردید. اووسیتهای حاصله پس از انجام بلوغ آزمایشگاهی، مورد لقاح آزمایشگاهی با اسپرم های کاملا مرغوب قرار گرفته و برای مدت 8 روز در محیط آزمایشگاه کشت داده شدند. رویان های بلاستوسیست حاصله به گاوهای گیرنده با پتانسیل ژنتیکی پایین که از قبل همزمان سازی شده بودند، انتقال داده شد
.
یافته ها: از میان 21 گاوهای برتر دهنده تخمک، بیشترین علت حذف مربوط به مشکلات تولید مثلی (
33.3%)، کمترین میزان تولید شیر مربوط به گاوهای با بیماریهای سیستمیک (7824)، بیشترین میانگین تولید نتاج مورد انتظار و تعداد نتاج تولیدی در گروه گاوهای مسن به ترتیب 9.2 و 7.4 و بیشترین میانگین نتاج تولید نشده در گروه گاوهای با مشکلات تولید مثلی 3 عدد می باشد. بیشترین میانگین تعداد تخمک استحصالی مربوط به گروه گاوهای مسن می باشد و میزان تسهیم اولیه در هر چهار گروه دارای تفاوت معنی دار بوده و مرحله 8-5 سلولی در گروه بیماریهای سیستمیک (2.34%) بطور معنی داری پایین تر از گروه مشکلات تولید مثلی (69.6%) و پستانی (60.6%) می باشد. مرحله 16-8 سلولی در گروه بیماریهای سیستمیک (36.6%) که بطور معنی داری پایین تر از گروه مشکلات تولید مثلی (73.9%) می باشد. میزان مرولا در گروه مشکلات تولید مثلی (71.8%) و میزان کل بلاستوسیست در گروه گاوهای مسن (34.2%) بطور معنی داری بالاتر از گروه های دیگر می باشد. از تعداد 8 جنین انتقال یافته 2 مورد (25%) منجر به آبستنی که یک مورد سقط (50%) و یک مورد منجر به زایمان (50%) گردید.
نتیجه گیری: با پیشرفت های موجود در تکنولوژی های تولید مثلی، می توان ژنهای برتر از نظر تولید شیر و تولید مثل را با کمترین هزینه در سطح دامپروریها حفظ و تکثیر نمود.تولید آزمایشگاهی رویان، انتقال رویان، پتانسیل ژنتیکی، گاو شیری

 
 
Title:

Enhancement of the Milk Productivity Potential of the Traditional and Semideveloped Dairy Herds in the Isfahan Province through in Vitro Embryo Production and Embryo Transfer TechnologyAbstract:

Introduction: This study was carried out to investigate if technology of in vitro embryo production can be used for protection and development of milk productivity potential of the superior cattle approached to ablation.
Material & Method: By cooperation of industrial husbandry complexes in Isfahan province, the ovaries of cattle selected for ablation were collected immediately after slaughter. Bovine immature oocytes were then used for in vitro maturation/fertilization and the presumptive zygote were then cultured for up to 8 days in Vero-TCM culture medium before being transferred into previously synchronized heifers of low genetic merits.
Results: From 21 superior cattle culled, the most causes of culling were related to reproductive problems (33.3%), lowest milk production related to systemic diseases (7824), most average of offspring production expected and number of offspring production were 9.2 and 7.4 in old cows, respectively and the most average of offspring not protection were 3 in reproductive problems cows. The most average oocytes collection were related to old cows and rate of cleavage was significant in each 4 groups and systemic diseases group (34.2%) was significantly lower than reproductive problems (69.6%) and mastitis (60.6%) groups in 5-8 cells stage. Systemic diseases (36.6) were significantly lower than reproductive problems (73.9) groups in 8-16 cells. Rate of morula was 71.8% in reproductive problems group and rate of blastocysts old cows (34.2%) was significantly higher than other groups. Two established pregnancies (25%) and one viable off springs (50%) were resulted from 8 blastocysts transferred.
Conclusion: The advances of assisted reproductive technology (ART) can effectively protect and multiply the superior genes of lactation and reproduction within the dairy farms.Keyword(s): In Vitro Production, Embryo Transfer, Genetics potential, Dairy cattle