نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

‌بررسی وضعیت موجود نحوه عملکرد پزشکان متخصص جراحی عمومی در زمینه روشهای درمانی جراحی سرطان پستان (روشهای محافظه کارانه یا ماستکتومی)گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: پزشکی- جراح عمومی

پژوهشگران: 
نجفی معصومه (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهار 1383

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 
نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

امروزه ماستکتومی پارشیال (جراحی محافظه کارانه) پستان که در آن تنها قسمتی از نسج پستان بیمار خارج می شود (Breast Conserving Surgery= BCS) روشی استاندارد و پذیرفته شده برای درمان سرطان پستان در شرایط خاص محسوب می شود اما به نظر می رسد در ایران از این روش به طور محدود استفاده می شود. این مطالعه برای بررسی عملکرد جراحان عمومی در ارتباط با BCS و عوامل مرتبط با آن انجام شده است. در این مطالعه پرسشنامه های طراحی شده برای 300 جراح عمومی ارسال شد. این پرسشنامه ها شامل اطلاعاتی درباره سن، جنسیت، سابقه کار، عضویت در هیأت علمی دانشگاه ها، تعداد سالیانه بیماران سرطان پستان که به وسیله جراح درمان می شوند، درمان انتخابی جراح برای بیماران سرطان پستان (BCS یا ماستکتومی کامل) و دلایل عدم انجام BCS بود.
در مجموع 83 پرسشنامه بازگردانده شد و میزان پاسخ دهی 27% تعیین شد. نتایج نشان داد که تنها 19% جراحان به طور معمول از روش
BCS استفاده می کردند. از بین عوامل بررسی شده تنها تعداد سالیانه بیماران سرطان پستان درمان شده به وسیله جراح به طور معنی داری با ترجیح انجام BCS ارتباط داشته است (P= <0.01) و سایر عوامل هیچ ارتباطی با انجام BCS نداشته اند. شایع ترین عللی که برای عدم انجام BCS به وسیله جراحان ذکر شده بود عبارت بودند از: عدم اطمینان به نتایج درمانی جراحی ماستکتومی پارشیال (46.3%)، عدم اطمینان به امکانات موجود رادیوتراپی (32.8%) و احتمال عدم همکاری بیمار در انجام رادیوتراپی (32.8%).
با توجه به نتایج به دست آمده به نظر می رسد مجموعه ای از عوامل شامل امکانات موجود و عوامل فرهنگی در استفاده محدود از ماستکتومی پارشیال در ایران دخالت دارد. برای کسب نتایج مطمئن تر بررسی بیشتر روی نتایج جراحی به روش ماستکتومی پارشیال در ایران، ارزیابی کیفیت دستگاه های رادیوتراپی موجود و بررسی نگرش بیماران به این شیوه درمانی توصیه می شود.

 
 
Title:

Evaluation of general surgeons’ practice regarding different types of breast cancer surgery: breast conserving surgery or mastectomyAbstract:

Objective: To evaluate general surgeons’ preference regarding breast cancer surgery (breast conserving surgery vs. mastectomy) and predicting factors.
Material & methods: Structured questionnaires were sent by mail to 300 general surgeons whose addresses were extracted from address list of general surgeons in Iranian Medical Council. The questionnaire included general surgeons’ characteristics such as age, sex, work experience, practicing in a university hospital, number of breast cancer patients treated per year, preference of surgeons about performing mastectomy versus breast conserving surgery (BCS) and the reasons for avoiding breast conserving surgery.
Results: In all, 83 surgeons returned back the completed questionnaires. The response rate was 27%. Results showed that only 19% of surgeons were performing BCS in their routine practice.
Of all evaluated factors, only surgeon’s experience that was defined as “the number of patients treated yearly by him/her” had a statistically significant correlation with performing BCS (P< 0.01). There was no association between other mentioned variables and the use of BCS. The most frequent reasons noted for avoiding BCS were uncertainty about conservative therapy results (46%), uncertainty about quality of available radiotherapy services (32.8%) and probability of patients’ incompliance for radiotherapy (32.8%).
Conclusion: These findings indicated that BCS is not routinely selected by Iranian surgeons as the first and the best treatment modality. Further research for evaluating of patients’ outcome treated by BCS in Iran, with regard to available medical facilities and cultural factors (patients’ compliance) is recommended.Keyword(s):