نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مساله شناسی و تدوین چهارچوب علمی تحقیق در حوزه انسان شناسی و بررسی زمینه های کاربردی شدن آنگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: الهیات و معارف اسلامی

پژوهشگران: 
محمدی مژگان (مسئول طرح)
عارف رضا (همکار طرح)
حیدری جواد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1390

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

در نظر گرفتن انسان شناسی به عنوان موضوع تحقیقاتی جامع و کلان در یک موسسه پژوهشی مستلزم انجام پروژه های مقدماتی و در عین حال زیربنایی و مهم است؛ لازم است ضمن تبیین و تمایز موضوع نسبت به موضوعات نظیر آن، اهداف مهمی مانند: ضرورت انجام تحقیق، پرسشهای بنیادین، چارچوب علمی و شبکه علمی تحقیق در حوزه انسان شناسی تحقیق شود. تحقیق حاضر مجموعه چندین طرح تحقیقاتی است که در آنها سعی شده است اهداف فوق بررسی شده و مقدمات ضروری برای انجام طرح بزرگ انسان شناسی فراهم آید. از این رو تحقیق حاضر برای همه پژوهشگران و موسسات پژوهشی علاقمند به تحقیق در انسان شناسی مفید و لازم است.
در این تحقیق ضمن تبیین و تمایز موضوع به مطالب زیر پرداخته شده است
:
ـ پرسشهای بنیادین در انسان شناسی: در این تحقیق، سعی شده است که مباحث و موضوعات مهم، اصلی و مطرح در حوزه انسان شناسایی شده و با در نظر گرفتن چارچوب نظری خاص واقعیتهای انسانی، ارزشهای انسانی و تکالیف انسانی، این مباحث و موضوعات در پنج محور: خاستگاه، تبار و سرشت انسان، تفاوتهای انسانی، ساحات وجودی آدمی، ارزشهای انسانی، و تکالیف انسان تعریف شوند
.
ـ ضرورت پرداختن به انسان شناسی: در این تحقیق ضمن دو مبحث ضرورت پرداختن به انسان شناسی تبیین می گردد؛ اول ارتباط انسان شناسی با مسائل و مشکلات نهادهای اجتماعی
:
در این قسمت سعی می شود ضمن مصاحبه با صاحب نظران در نهادهای مد نظر ارتباط وثیق اصلی ترین و مهمترین مسائل و مشکلات آن نهاد با انسان شناسی تبیین گردد؛ و نشان داده شود تا چه حد انسان شناسی می تواند در حل مشکلات این نهادها تاثیر داشته باشد
.
دوم مفاهیم و مفروضات انسان شناسی در اسناد بالادستی: در این بخش ضمن آنکه مفاهیم انسان شناسی این اسناد استخراج شده و لوازم و پیش فرضهای کاربرد این مفاهیم بیان می شود، ضرورت پرداختن به انسان شناسی در جهت تحقق اهداف اسناد بالادستی در کشور به طور عام و جهاد و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی به طور خاص تبیین می گردد
.
شبکه برنامه گروه الهیات: در این قسمت گروه با در نظر گرفتن دو محور اصلی وضع موجود و وضع مطلوب انسان به تعریف پروژه هایی در این حیطه می پردازد. در این شبکه برنامه سعی شده با وجود محدودیت زمانی سه ساله، موضوعات اصلی در حیطه واقعیتها و ارزشهای انسانی را پوشش دهد
.انسان شناسی، پرسشهای بنیادین، اسناد بالادستی، نهاد

 
 
Title:

Exploring of Fundamental Questions and Articulating of Scientific Frame of Research in the Area of Science of Man and Inquiring into Background of Being Applied to ItAbstract:

To take into consideration Science of Man as matter of comprehensive and Great investigation at a research institution requires primary studies while they are fundamental and important. It is necessary while the matter is explained and differentiated, the important aims such as necessity of research, fundamental questions, scientific frame, scientific frame of investigation in science of man domainto be research.
This investigation is a series of projects in which is tried to be studied mentioned aims and to be prepared necessary introductions for doing great project of science of man. Then, this research is useful and necessary for all researchers and research institutions that are interested in research in science of man.
These matters are considered in this research while the matter is explained and differentiated:
 -
Fundamental questions of science of man: Here is tried for exploring the controversies and subjects that are important, given the theoretic particular frame of facts of man, values of man and obligations of man, these controversies and subjects are defined at five foundations: the rise, family and nature of man, differentiations of men, domains of being of man, values of man, and obligations of man.
-
The necessity of study of science of man: The necessity of study of science of man is explained in two parts: first, the relation of science of man with difficulties and matters of Social Institutions:
while the conversing with scientists in considered institutions In this part, it is tried to explain the firm relation of the most fundamental and important questions and difficulties of that institutions with science of man and to show how science of man can solve difficulties of these institutions.
Second, concepts and presuppositions of science of man in superior documents: In this part, at the same time science of man concepts of these documents are discovered and the requirements and presuppositions of using these concepts are explained, the necessity of study of science of man for reaching aims of this ducuments is explained.
-The project of theology group: In this part the group with taking into consideration the existing state and the desireable state of man definite some projects in this domain. In spite of time- limited, three years, there is tried that the fundamental matters in the domains of facts and values are considered.Keyword(s): Science of man, Fundamental questions, Superior Documents, Institution