نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی و شناسایی شاخص های کاربردی توسعه اجتماعی در استان مرکزی در سال 1390گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان مرکزی (اراک) 

گروه پژوهشی: مطالعات توسعه اجتماعی

پژوهشگران: 
مبارکی مهدی (مسئول طرح)
شهبازی زهره (همکار طرح)
احمدلو مجتبی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  پاییز 1390

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4-2777400-0861

نشانی سازمان مجری: اراک، خیابان شهید بهشتی، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 716
 

چکیده:

توسعه اجتماعی در این مطالعه بیانگر کیفیت سیستم اجتماعی از طریق نهادینه کردن "اخلاق توسعه" علی الخصوص توسعه اجتماعی برای حصول به "یکپارچگی و وفاق اجتماعی" و "عدالت اجتماعی" در جهت بالا بردن "سطح کیفیت زندگی" و افزایش "ضریب امنیت اجتماعی" می باشد. بر همین اساس این پژوهش با هدف کلی بررسی و شناسایی شاخص های کاربردی توسعه اجتماعی در سطح استان مرکزی، به مطالعه و کنکاش در رابطه این مفهوم در سطوح بین المللی، ملی و استانی پرداخته است. روش این مطالعه با توجه به اهداف و سوالات تحقیق، به توصیفی و به دو صورت اسنادی و کتابخانه ای و همچنین پیمایشی بوده است. در نهایت و در بخش پایانی پژوهش بر اساس مطالب گردآوری شده، توسعه اجتماعی به پنج بعد کلان اخلاق توسعه اجتماعی، وحدت و وفاق اجتماعی، عدالت اجتماعی، کیفیت زندگی و رفاه و نهایتا امنیت اجتماعی تقسیم بندی شده است.توسعه اجتماعی، وفاق اجتماعی، عدالت اجتماعی، کیفیت زندگی، امنیت اجتماعی و اخلاق توسعه اجتماعی

 
 
Title:

Identification and functional indicators of social developmentAbstract:

Social development is indicative of the social system through the institutionalization of “development ethics", especially social development ethics for achieving "of social (unity) solidarity" and "social justice" in order to enhance the "quality of life" and the "coefficient of social security." Purported to investigate and identity practical indicators of social development (with emphasis on markazi province), this inquiry is to study and deliberate on the concept at international, national and provincial scope.
According the objectives and research questions of the study, the method is descriptive- qualitative that it will be done in two-stages: Library method and also schedule- structured interview. Finally, based on the material collected, the concept of social development, based on the scientific logic of indicator- mailing, has been divided into 5 dimensions and sub dimensions related to.Keyword(s): Social development, Social solidarity, Social justice, Quality of life, Social security, Social development ethics