برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه و بررسی بیوسورفکتانت های جلبکیگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
بافته چی لادن (مسئول طرح)
سلطانی ندا (همکار طرح)
النجار نباء (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

سورفکتانت های میکروبی، متابولیت های فعال سطحی هستند که توسط میکروارگانیسم های مختلف تولید می شوند. بیوسورفکتانت ها ویژگی کاهش کشش سطحی و بین سطحی را همانند سورفکتانت های شیمیایی دارند.
یکی از گروههای تولید کننده بیوسورفکتانت، سیانوباکتریها (جلبک های سبز-آبی) هستند. این موجودات ترکیبات خاصی را تولید و ترشح می کنند که به دو حالت، چسبیده به دیواره سلول (کپسول، غلاف و لعاب)،CPS ، و آزاد در محیط کشت،RPS ، دیده می شوند. این پلی مرها شامل گروههای متنوعی از ملکولهای فعال سطحی هستند و عمدتا ماهیت پلی ساکاریدی دارند. تولید پلی مرهای خارج سلولی (EPS) در خانواده های Oscillatoriaceae, Nostocaceae, Rivulariaceae, Scytonemataceae, Stygonemataceae از سیانوباکتریها مشاهده شده است. پلی ساکاریدهای سیانوباکتریایی از نظر ماهیت آنیونی، دارا بودن قندهای پنتوز و پیچیده بودن ساختار منحصر به فرد هستند. جنس های Phormidium sp., Cyanothece sp., Nostoc sp., Anabaena sp., Cyanospira sp. از جمله جنس های شاخص تولید کننده ترکیبات پلی ساکاریدی در سیانوباکتریها هستند که ترکیبات پلی ساکاریدی و ویژگیهای رئولوژی (جریان شناسی) آنها بررسی شده است. وزن ملکولی پلی ساکاریدهای برخی سویه ها مانند Cyanospira capsulata, Anabaena spiroides, Phormidium 94 از وزن ملکولی زانتان نیز بیشتر است بنابراین این سویه ها پتانسیل خاصی برای فعالیت های بیوتکنولوژیکی مانند عوامل ویسکوز کننده یا تعلیق کننده دارند و کاربردهای ویژه ای را در بخش ها و صنایع مختلف از جمله صنعت نفت جهت ازدیاد برداشت میکروبی، MEOR، پیدا می کنند.کلیدواژگان: بیوسورفکتانت، کشش سطحی، ریزجلبک، سیانوباکتری، مواد پلی مری خارج سلولی (EPS)، ویسکوزیته

 
 
Title:

Investigation and study of algal biosurfactantAbstract:

icrobial surfactants are surface-active metabolites produced by various microorganisms. They either remain adherent to microbial cell surface or are secreted in the culture broth. They possess the characteristic property of reducing the surface and interfacial tension using the same mechanisms as chemical surfactants.
Cyanobacteria (blue-green algae) are one of the biosurfactant producing groups. These organisms produce and secrete special components that are associated with the cell surface, CPS, (capsule, sheath, slime) or released into the surrounding environment (RPS). These polymers constitute diverse group of surface-active molecules and mainly have polysaccharidic nature. Production of exocellular polysaccharides (EPS), was observed in the families Oscillatoriaceae, Nostocaceae, Rivulariaceae, Scytonemataceae and Stygonemataceae. Cyanobacterial polysaccharides have characteristics such as anionic charge, containing pantoses and complexity, which make them unique.
Phormidium sp., Cyanothece sp., Nostoc sp., Anabaena sp., Cyanospira sp. are the main producers of polymeric substances and their constitutes and rheology have been studied. Molecular weight of polysaccharides of some speciments such as Cyanospira capsulate, Anabaena spiroides, Phormidium 94a are higher than xanthan gum, so they poses notable potencial for biotechnological activities such as viscosing agents or bioemulsifiers and have special applications in various parts and industries like Microbia Enhanced Oil Recovery (MEOR).Keyword(s): Biosurfactants, Surface tension, Microalgae, Cyanobacterium, Exocellular Polymeric Substances (EPS), Viscosite