نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ترجمه، تعیین پایایی و روایی گونه فارسی پرسشنامه کیفیت زندگی مبتلایان به اندومتریوز (EHP-5)گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
گشتاسبی آزیتا (مسئول طرح)
مویدمحسنی سکینه (همکار طرح)
صدیقی ژیلا (همکار طرح)
منتظری علی (همکار طرح)
نعمت اله زاده مریم (همکار طرح)
حریری فاطمه زهرا (همکار طرح)
رستمی راحله (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1390

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

پروفایل سلامت اندومتریوز ابزاری معتبر در ارزیابی کیفیت زندگی در مبتلایان به اندومتریوز می باشد. این تحقیق با هدف ترجمه و اعتبار سنجی پرسشنامه EHP-5 در ایران انجام شد. پرسشنامه مذکور توسط Georgina Jones و همکارانش در سال 2001 میلادی طراحی شده است که شامل دو قسمت اصلی و ضمیمه بوده و دارای 11 آیتم (بخش اول شامل 5 آیتم و بخش دوم شامل 6 آیتم) می باشد.
مطالعه حاضر حاوی سه بخش جداگانه ذیل می باشد
:
الف) تهیه نسخه فارسی پرسشنامه
EHP-5 که خود شامل 5 مرحله بود:
(1) ترجمه پرسشنامه به زبان فارسی
(2) تجزیه تحلیل ترجمه های فارسی
(3) برگرداندن ترجمه ها به زبان انگلیسی
(4) تشکیل Expert committee به منظور تبادل نظر با افراد صاحب نظر
(5) ارزیابیFace Validity
ب) تعیین روایی نسخه فارسی پرسشنامه
:
(1) روایی صوری
(2) روایی محتوایی
ج) تعیین پایایی نسخه فارسی پرسشنامه
افراد مورد بررسی را 199خانم مبتلا به اندومتریوز که برای اولین بار بیماری شان توسط لاپاراسکوپی تشخیص داده شده، درمان جدید نگرفته  و مایل به همکاری در طرح بودند، تشکیل دادند. روش نمونه گیری بصورت نمونه گیری آسان بود. سن متوسط بیماران (
5.4±31.4( سال بود.
آنالیز داده های حاصل حاکی از برخورداری پرسشنامه از پایایی (آلفای کرونباخ0.71 ) مناسب بود. همچنین بین زیر گروه های زنان مبتلا به نازایی و PMS با زنان غیر مبتلا در راستای مورد انتظار اختلاف معنی داری وجود داشت.اندومتریوز، EHP-5، پرسشنامه، پایایی، روایی

 
 
Title:

(Translation and validation study of Persian version of the 5-item Endometriosis Health Profile (EHP-5Abstract:

Endometriosis Health Profile-5 (EHP-5) is a valid instrument to measure health-related quality of life in endometriosis. This study was conducted to culturally adapt and validate the EHP-5 in Iran. This questionnaire was originally designed by Georgina Jones and her colleagues in 2001, including two main and modular parts and with 11 items (The first part consists of 5 items and the second part consists of 6 items). This study included the following three separate steps:
a. Preparation of Persian version the EHP-5 questionnaire:
(1) Translation of the questionnaire into Persian
(2) Analysis of the Persian translation
(3) Back translation into English
(4) Collection of expert panel opinions
(5) Evaluating face validity
b. Assessing validity of the Persian version of the questionnaire
(1) Face Validity
(2) content validity
c. Assessing reliability of the Persian version of the questionnaire
The participants were 199 women with newly laparoscopically confirmed diagnosis of endometriosis, accepted to participate in the study. Convenient sampling method was used. The mean age of respondents was 31.4 (5.4) years. Reliability analysis showed satisfactory result (Cronbach's alpha coefficient=0.71). The questionnaire discriminated well between sub-groups of women differing in infertility and premenstrual symptom (PMS) in the expected direction.
This preliminary validation study of the Iranian version of the EHP-5 proved that it is an acceptable, reliable and valid measure of quality of life in endometriosis patients.Keyword(s): endometriosis, EHP-5, questionnaire, reliability, validity