برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی شاخص های فرسایش آبی و بادی و تهیه نقشه بیابانزایی و ارائه الگو جهت توسعه پایدار منطقه: مطالعه موردی کویر دامغانگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: مدیریت و توسعه منابع طبیعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  دی 1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

جهت تعیین تناسب واحدهای کاری، ویژگیهای موثر در ارزیابی مربوط به هر واحد کاری با الگوی مناسب این نوع کاربری و شرایط بالفعل بیابانزایی در آن واحد مقایسه شد تا مناسب ترین واحدانتخاب شود. هر دو واحد دشت ریگی در دشت سر پوشیده و پخش سیلاب در دشت سر اپانداژ توان مناسب و متوسط برای عملیات پخش سیلاب دارند. کاربری پخش سیلاب در این واحدها به دلیل بهبود کیفیت منابع آب زیرزمینی جهت کشاورزی و شرب و جبران کمبود منابع آب زیرزمینی برداشت شده در سالهای اخیر توصیه می شود.
واحد دشت ریگی در دشت سر فرسایشی (حاشیه غربی و شمال غربی شهر دامغان) به لحاظ ویژگیهای شیب، نوع رسوب و خاک محدودیتی ندارد. کیفیت آب زیرزمینی در واحد دشت ریگی در دشت سر پوشیده با استفاده از نمونه های آب و بر اساس نمودار شولر نامناسب ولی قابل قبول می باشد در واحد اراضی کشاورزی کشت گیاهان مقاوم به شوری و قلیائیت همراه با رعایت عملیات خاک ورزی و داشت مناسب و احداث زهکش جهت جلوگیری از تمرکز نمک در خاک محدودیت ندارد.
بهره برداری معدنی در مناطق بیابانی بیشتر به املاح موجود در پلایا معطوف می شود. تمرکز املاح در مرکز پلایا به بیشترین حد خود رسیده و در این قسمت املاح بسیار دانه ریز می باشند. تمرکز نمک طعام در رخساره های حاشیه دریاچه حاج علی قلی قابل رویت است
.
بررسی نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که هرچند تمام سطح حوزه به لحاظ معیار فرسایش در کلاس های متوسط و شدید بیابانزایی قرار دارد ولی این خطر در واحدهای ژئومرفولوژی پلایا و دشت سر رخنمون بیشتری داشته که علت آن را باید در تمرکز کاربری های بیشتر در این مناطق جست. اراضی کشاورزی رها شده، بیشترین ارزش های عددی معیار را به خود اختصاص می دهند. در منطقه مورد مطالعه نیز حفظ و تداوم کشاورزی، مرتعداری و توسعه شهری و روستایی رابطه مستقیم با حفاظت اراضی بالادست و پایین دست جهت جلوگیری از فرسایش و گسترش بیابان و پخش سیلاب و تغذیه آبخانها جهت تامین منابع آب و بهبود ویژگیهای کیفی آب زیرزمینی جهت کشاورزی و شرب دارد.کلیدواژگان: فرسایش آبی، فرسایش بادی، نقشه بیابانزایی، توسعه پایدار، چشمه علی دامغان

 
 
Title:

Indicators of water and wind erosion and desertification mapping and providing sustainable development strategy Case study: Ali Damghan Springs watershedAbstract:

Business units to determine suitability, characteristics related to effective assessment of each business unit with the appropriate pattern of these User Terms of desertification in the actual unit was compared. Vahdantkhab to be most appropriate. Both units in the lowland plains covered Rigi Vpkhsh Apandazh flood plain can head right and middle are flooding broadcast operations. User broadcast flood in these units due to improved quality of underground water resources for agriculture and drinking and lack of underground water resources harvested in recent years is recommended.
Unit head erosion in lowland plains Rigi (west and northwest margins Damghan) in terms of slope characteristics, type of sediment and soil is no limit. The quality of underground water in plain unit Rigi plain covered with water samples and graphs based on inappropriate Shvlr But is acceptable.
Per unit agricultural land cultivated plants resistant to salinity and alkalinity with respect and was a tillage operation and construction of proper drainage to prevent the salt concentration in soil is limited.
Exploitation of mineral salts in desert areas further be focused in the playa. Solute concentration at the center of the playa, and reached its maximum in this part salts are highly granulated. Salt concentration in the lake margin facies Haj Ali Quli is visible.
Review the results of research show that although surface erosion areas in terms of benchmark classes is moderate to severe desertification
But the danger in geomorphology units playa and had more exposure over the plain because the user must focus more on the search area. Abandoned agricultural lands, the highest numerical value criteria to account for.
In the study area, conservation agriculture, Range Management and development of direct relationships between urban and rural lands protection upstream and downstream to prevent erosion and desertification and floods and nutrition play Bkhanha to provide improved water sources and underground water quality characteristics for farming And is drinking.Keyword(s): Water erosion, wind erosion, desertification maps, sustainable, development, springs Ali Damghan