نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان اختلال در تقویم زمانی طرح های پژوهشی جهاد دانشگاهی و عوامل موثر بر آن (84-1380)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
حسین زاده اعظم (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1386

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

مقدمه و اهداف: پژوهش یکی از محورهای کلیدی و اساس پیشرفت و توسعه ملی کشورها محسوب می گردد. آگاهی از موانع تحقیقات و مرتفع نمودن آنها به منظور ارتقای کمی و کیفی پژوهش و آموزش در کشور امری ضروری بنظر می رسد.
تحقیق حاضر به منظور بررسی میزان اختلال در تقویم زمانی طرح های پژوهشی جهاددانشگاهی (84-1380) انجام شده است
.
روش بررسی: در این بررسی از 2 روش استفاده شده است:
روش اول:
نوع مطالعه: اسنادی – توصیفی
در این راستا، داده های کل پرونده های خاتمه یافته در شورای بررسی نهایی طرحهای جهاددانشگاهی در طی سال های 84-1380 (در دفترمرکزی) که معادل 160 طرح خاتمه یافته است، مورد بررسی قرارگرفته است
.
ابزار جمع آوری داده ها در این مرحله، پرسشنامه است.
مدت زمان مجاز برای تاخیر از زمان پرداخت قسط اول تا اعلام اختتام در شورای بررسی نهایی طرح ها 3 ماه می باشد که زمان بیش از 3 ماه دارای تاخیر و زمان کمتر از 3 ماه به عنوان طرح های فاقد تاخیر محسوب شده است
.
لازم به ذکر است مدت زمان مجاز بنابر نظر معاون پژوهش و فناوری وقت و با استناد به تحربیات ایشان تعیین شده است
.
روش دوم:
نوع مطالعه: پیمایشی (کیفی)
ابزار جمع آوری داده ها در این مرحله، مصاحبه عمیق می باشد
.
یافته های تحقیق:
برخی از نتایج بدست آمده در قسمت آنالیز کمی داده ها بیانگر این است که
88.1% طرح ها دارای تاخیر بوده است. بیشترین درصد میزان تاخیر در گروه تخصصی علوم پایه (معادل 96.6%) و کمترین درصد میزان تاخیر در گروه تخصصی پزشکی (معادل 78.4%) می باشد.
بیشترین درصد میزان تاخیر در سال 1384 (معادل 100%) و کمترین درصد میزان تاخیر در سال 1381 (معادل 76.5%) می باشد.
در مجموع می توان بیان داشت 75.6% از زمان تصویب تا پرداخت قسط اول، 56.5% از زمان دریافت گزارش مقطع اول تا پرداخت قسط دوم، 57.6% از زمان دریافت گزارش مقطع دوم تا پرداخت قسط سوم، 33.3% از زمان دریافت گزارش مقطع سوم تا پرداخت قسط چهارم، 85% در پرداخت اقساط، 85.5% از زمان دریافت گزارش پایانی تا تایید گروه تخصصی، 22.5% از زمان تایید گروه تخصصی تا اعلام اختتام در شورای بررسی نهایی طرح ها، 92.5% از زمان دریافت گزارش پایانی تا اعلام اختتام در شورای بررسی نهایی طرح ها، 59.1% از زمان پرداخت قسط اول تا دریافت گزارش پایانی تاخیر داشته اند.
بر اساس نتایج بدست آمده میانگین زمان دریافت گزارش پایانی تا تایید گروه تخصصی
 12.22ماه (انحراف معیار 13.5 ماه)، میانگین زمان تایید گروه تخصصی تا اعلام اختتام در شورای بررسی نهایی طرح ها 1.28 ماه (انحراف معیار 2.5 ماه)، میانگین زمان دریافت گزارش پایانی تا اعلام اختتام در شورای بررسی نهایی طرح ها 13.87 ماه (انحراف معیار 13.34 ماه)، میانگین زمان پرداخت قسط اول تا اعلام اختتام در شورای بررسی نهایی طرحها 22.91 ماه (انحراف معیار 21.03 ماه)، میانگین زمان پرداخت قسط اول تا دریافت گزارش پایانی 8.48 ماه (انحراف معیار16.44  ماه) می باشد.
از نظر صاحبنظران و مسوولان مختلف مرتبط با طرح های پژوهشی در این نهاد،عوامل تاخیردر انجام طرح های پژوهشی تعیین شده است. سپس پیشنهادهایی برای سه بخش مهم و موثر در اجرای طرح ها (دفترمرکزی، واحدها و پژوهشکده ها، مسوول طرح) به منظورکاهش میزان تاخیر، زمان و هزینه های انجام طرح ارائه می شود.تاخیر، تقویم زمانی، طرح های پژوهشی، عوامل تاخیر

 
 
Title:

Examining of the Rate of disorders in timetable of research projects in Jahad Daneshgahi 1380-84Abstract:

Introduction and Objectives: Research is one of the key and main factors of progress and development in countries. Generally speaking, it is believed that being informed of research obstacles and trying to remove them is a vital issue in qualitative and quantitative advancement of education and research in the country.
This research has been done to study the causes of the delay of research projects in Jahad Daneshgahi.
Methods: In this study two methods is used:
First method:
Study type: Quantitative study (document- descriptive)
In this category, all data concerning 160 finished projects in central office within 5 years time (1380-84) were investigated. A questionnaire was used as a method of data collection.
Standard delay since paying the first installation until announcing that the project was finish by the higher council of investigating projects, was 3 months. The projects experiencing over 3 months delay were considered as delayed projects.
Second method:
Study type: Qualitative study
The indept interview was used as a method of data collection.
Findings:
Results from quantative study show that 88.1% of projects were delayed. It ws shown the maximum delay was for basic science group (96.6%) and minimum delay was for medical group (78.4%).
The maximun delay was in 1384 (100%) and minimum delay was in 1381 (76.5%).
Totally, the frequency for delay distribution was shown as following: 75.6% from approval time to payment of first installation, 56.5% from the date of receiveing of first stage report to payment of second installation, 57.6%, from the date of receiveing the second stage report to payment of the third installation, 33.3% from the date of receiveing the third stage report to payment of the fourth installation, 85% in payment all installations, 85.5% from the date of receiveing the final report to approving the report by professional group, 22.5% from the date of professional group till final annocement of commitee of final investigation, 92.5% from date of receiveing the final report to final annoncement of commitee of final investigation, 59.1% from payment of the first installation date until the date of receiveing the final report.
The mean time in each category is as following: 12.22 month to get final report until approval date of professional group (Standard Deviation=13.5), 1.28 month for professional group to approval until final annoucement (Standeard Deviation=2.5), 13.87 month to get final report until final annoucement (Standard Deviation=13.34), 22.91 month for payment of first installation until final annoncement (Standard Deviation=21.3), 8.48 month for payment of first installation until receiveing final report (Standard Deviation=16.44).
In experts idea setting priority on the projects was recognized as the reason behind the delays in carrying out the research projects in Jahad Daneshgahi.
These experts have also provided some suggestions for the major dicision makers and executors (Central Office, Branches and Research Institute and Manager of the Research) to minimize the time and costs of projects and also delay in carrying out them.Keyword(s):