نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تخلیص آنزیم های سلولوتیک از میکرواور گانزیمگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد الزهرا (س) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
لامع راد بهزاد (مسئول طرح)
احمدی علیرضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1385

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 88044051-9-88058940 ????? 2194

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، ده ونک، دانشگاه الزهرا (س)، صندوق پستی: 19834
 

چکیده:

استفاده از محصولات آنزیم سلولا در صنعت بسیار مورد توجه قرار گرفته است. سلولز توسط آنزیم سلولاز فعال تبدیل به قندهای قابل حل می گردد. یکی از آنزیم های مهم در کمپلکس چند آنزیمی سلولاز، اندوگلاکز کاناز ها می باشند که تخلیص آن از قارچ تریکو درمارزیی (Trichoderma reesei) با روش های مختلف انجام شده است. در روش تغلیظ با بوتانول، این آنزیم را با غلظت قابل توجهی نسبت به سایر آنزیم های کمپلکس سلولاز خالص کرده و فعالیت کاتالیزوری نسبتا مناسبی به دست آمد. با توجه به این که در مقالات مختلف غلظت سلوبیو هیدرولازها را خیلی بیشتر از غلظت اندوگلوکانازها در تریکودرما رزیی ذکر شده بود ولی با استفاده از این روش غلظت اندوگلوکانازها تقریبا 10 درصد بیشتر از سلوبیوهیدرولازها شد.

 
 
Title:

Purification and Characterization of Microbial Cellulolytic EnzymesAbstract:

Cellulose is the most abundant natural renewable source on Earth. Hydrolysis of cellulose to oligosaccharides and glucose can have different reasons. Today, the cellulolytic enzymes have a wide rang of applications in the industries. Cellulose can be hydrolyzed by acids or enzymatic treatments. One of the most important microorganisms that can degrade the cellulose to glucose is Trichoderma reesei which has been most intensively studied. Inthis research, the cellulose complex from Trichoderma reesei was purified and the activities of each enzymes were under investigation. First, fungus broth was prepared and immobilized to microcrystalline cellulose. The adsorption of celluloytic enzymes to cellulose was done. Then different procedures were used for desorption of the enzyme from substrate. The cellulolytic enzymes were desorbed by chaning of the PH solution and organic solvents. For concentration of enzymes, several methods have been used: lyophilization, ultra filtration, dialysis and n-butanol. To continue the purification process. We used sequential ionexchange chromatography (DEAE- Sepharose CL-, B) and gel filtration. Many authors have reported that the concentration of cellobiohydrolasese are much larger than the concentration of the endoglucanases when they purified celluloytic enzymes from Trichoderma reesei, but in this studies by using this procedures, the concentration of endoglucanase enzymes were almost 01 per cent larger than cellobiohydrolases. The comparison procedures for the desorption of enzymes from microcrystalline cellulose and different methods for concentration of cellulolytic enzymes have been studied.Keyword(s): endpglucanase, Trichoderma reeei, cellulose, DEAE- sepharose, concentration